Artykuł

Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego

Jest decyzja o zezwoleniu na rozbudowę ul. Jasnej w Pielgrzymowicach.

Nr AB – VI.6744.7.2021

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 31 grudnia 2021r.

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f, art. 11i, art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10.08.2020r. poz. 1363 tekst jedn.) oraz art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 21.04.2021r. poz. 735 tekst jednolity
z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.09.2021r. zarządcy drogi, tj. Wójta Gminy Pawłowice

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji Starosty Pszczyńskiego Nr 05/21 z dnia 23 grudnia 2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.: „Rozbudowa ulicy Jasnej w Pielgrzymowicach”.

 1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej - oznaczenia: tłustym drukiem wskazano działki podlegające podziałowi:

1953/32, 984/166, 985/166, 983/196, 979/196, 1065/193, 981/196, 1564/158, 1399/157, 925/154, 430/194, 219/154, 782/196, 184/153, 660/191, 1644/152, 1642/152, 508/51, 1060/174, 1649/151, 1086/196, 209/167, 193/164, 1397/157, 1061/174.

 1. Działki podlegające podziałowi - oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale, tłustym drukiem działki przeznaczone pod pas drogowy:

985/166 (1682/166, 1683/166); 979/196 (1088/196, 1089/196); 981/196 (1090/196, 1091/196); 1564/158 (1680/158, 1681/158); 925/154 (1678/154, 1679/154); 430/194 (1094/194, 1095/194); 219/154 (1676/154, 1677/164); 782/196 (1096/191, 1097/191); 184/153 (1674/153, 1675/153); 660/191 (1098/191, 1099/191); 1086/196 (1092/196, 1093/196).

 1. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własnością Gminy Pawłowice z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu
  na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna; oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki po podziale; w nawiasie numer działki pierwotnej:

1682/166 (985/166); 1088/196 (979/196); 1090/196 (981/196); 1680/158 (1564/158), 1678/154 (925/154); 1094/194 (430/194); 1676/154 (219/154); 1096/191 (782/196); 1674/153 (184/153); 1098/191 (660/191); 1092/196 (1086/196).

 1. Oznaczenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone - oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki po podziale; w nawiasie numery działek pierwotnej:

1953/32; 984/166; 209/167; 1089/196 (979/166); 193/164, 1091/196 (981/196); 1681/158 (1564/158); 1397/157, 1093/196 (1086/196); 1095/194 (430/194); 1675/153 (184/153); 1644/152; 508/51; 1080/174; 1061/174.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją wywołaną ogłoszonym stanem epidemii w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom, ograniczone zostało przyjmowanie Klientów w budynku Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Możliwość zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy istnieje wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Starostwa na wizytę w urzędzie. Wobec powyższego z treścią decyzji i załącznikami można zapoznać się po wcześniejszym ustaleniu sposobu udostępnienia dokumentu, poprzez kontakt telefoniczny pod numerami 32 449 24 26 lub 32 449 24 15 w następujących godzinach:

 • poniedziałek - 730 – 1630,
 • wtorek – czwartek - 730 – 1500,
 • piątek - 730 – 1330.

Pouczenie:

 1. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego, w terminie:
 • 14 dni od jej doręczenia zawiadomienia dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym,
 • 14 dni od dnia doręczenia w formie publicznego ogłoszenia* - pozostałym stronom.

*Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia
o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, Urzędzie Gminy Pawłowice, na stronach internetowych tych urzędów oraz w prasie lokalnej).

 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).
 2. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej
  i w katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 3. W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu
  na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
 • doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
 • doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
 • w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

   – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 3 w/w ustawy).

z up. Starosty

Andrzej Chanek

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 04.01.2022
Autor: Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Zaktualizował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje