Artykuł

Wybory samorządowe 2018 r.

Poniżej przekazujemy bieżące informację dotyczące terminów związanych z uzupełnieniem spisu wyborców gminy Pawłowice. Dla osób niepełnosprawnych istnieje również możliwość głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

Terminy związane z rejestracją wyborców dla wyborów do samorządu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

30 września 2018 r. zakończy się sporządzanie spisu wyborców w gminie Pawłowice. Każdy z mieszkańców, w dniach od 1 do 15 października 2018 r., w godzinach od 7:30 do 15:30, a we wtorki do 17:00, będzie mógł sprawdzić, czy znajduję się na liście wyborców. Spis będzie udostępniany na pisemny wniosek wyborcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia [§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. Poz. 5)].
Do 16 października 2018 r. można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, w okręgu wyborczym właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Terminy związane z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do samorządu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Głosowanie korespondencyjne

Do 8 października 2018 r. istnieje możliwość zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego. Takie prawo mają wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy są wpisani do rejestru wyborców w gminie Pawłowice. Zgłoszenia są przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I do 8 października 2018 r., od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej I i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 40, pokój 119, blok B, telefon/telefaks 33 813 63 74 lub 33 812 60 39.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej - skrzynka ePUAP – o adresie /m4q475ycio/skrytka Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej, albo na adres e-mail: bbi-sekretariat@kbw.gov.pl.

Głosowanie przez pełnomocnika

Dodatkowo istnieje możliwość głosowania przez pełnomocnika. Prawo do takiej formy głosowania mają osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat i są wpisani do rejestru wyborców w gminie Pawłowice. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa 12 października 2018 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Gminy Pawłowice (od 7:30 do 15:30, we wtorki do 17:00).

Zawsze istnieje możliwość cofnięcia pełnomocnictwa. Oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa 19 października 2018 r. Oświadczenie skierowane do Wójta Gminy Pawłowice należy złożyć w godzinach pracy urzędu. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w dniu głosowania tj. 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Informację Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) o zarejestrowanych kandydatach na radnych gminy Pawłowice oraz kandydatach na wójta gminy Pawłowice można zobaczyć tutaj: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/241004#geo_mayor_stat

 

 

Last update at: 17.10.2018
Author: Sylwia Mazur-Giel
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected