Artykuł

Zapowiedź konsultacji społecznych

Konsultacje zostają odwołane ze względu na decyzję o pozostaniu przy dotychczasowej wersji uchwał.

Informujemy, że w terminie od 25 maja do 29 maja 2022 r. przeprowadzone będą konsultacje społeczne z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność statutową na terenie gminy Pawłowice.

Konsultacje dotyczą projektów uchwał w sprawie:

  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Last update at: 25.05.2022
Author: Sylwia Mazur-Giel
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected