Dane potrzebne do wypełnienia wniosku

Dane potrzebne do wypełnienia wniosku

 • dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres, email, nr telefonu)
 • dane współwłaścicieli/współmałżonka (numer PESEL, adres zamieszkania)
 • numer NIP (jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą)
 • numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć ewentualna dotacja
 • pełny numer księgi wieczystej (GL1J/_____/__); w sytuacji, kiedy posiadacie Państwo numer księgi wieczystej, nie rozpoczynający się w formacie GL1J/________/__  –  prosimy o kontakt
 • numer ewidencyjny działki, na której znajduje się budynek
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy
 • powierzchnia całkowita budynku (m2) – przez powierzchnię całkowitą rozumie się powierzchnię budynku liczoną po zewnętrznym obrysie ścian; do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku
 • powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej – jeśli dotyczy
 • ostatnie złożone do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe PIT;
 • osoby prowadzące działalność rolniczą – decyzje podatkowe dotyczące gruntów własnych i dzierżawionych
 • zakres inwestycji (ilość m2 docieplanej powierzchni, okien, drzwi, itd.)
 • jeżeli już poniesiono koszty – data wystawienia pierwszej faktury
 • zaświadczenie z OPS dotyczące dochodów lub prawa do zasiłków – jeżeli dotyczy

Ważne informacje:

 • współwłaściciele są zobowiązani do podpisania wniosku o dofinansowanie w wyznaczonych miejscach,
 • dokumenty należy przechowywać, od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do czasu zakończenia umowy o dofinansowanie (tj. do zakończenia okresu trwałości), w przypadku pozytywnej oceny wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie. W tym okresie, na żądanie upoważnionych podmiotów, Wnioskodawca/Beneficjent jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość danych,
 • trwałość projektu to 5 lat od daty zapłacenia ostatniej faktury
 • faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe (dalej: dokumenty zakupu), w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji powinny zawierać dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych.
Last update at: 04.04.2022
Author: Sabina Kordiak
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected