O programie

O programie „Czyste Powietrze”

Cel programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Budżet programu wynosi:
- w formie bezzwrotnej dotacji: 63,3 mld zł;
- w formie kredytu udzielonego przez banki: 40 mld zł.

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:
1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027r. (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie),
2) środki wydatkowane będą do 30.09.2029 r.

Dla kogo?

Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. (WFOŚiGW).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wysokość dofinansowania

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Więcej o programie można znaleźć w WFOŚiGW w Katowicach  lub na stronie internetowej "Czyste Powietrze"

Last update at: 04.04.2022
Author: Sabina Kordiak
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected