Dane potrzebne do wypełnienia wniosku

Dane potrzebne do wypełnienia wniosku

 • login z hasłem do profilu zaufanego lub podpis kwalifikowany
 • dane wnioskodawcy (numer PESEL, adres zamieszkania, email, nr telefonu)
 • numer rachunku bankowego, na który ma wpłynąć ewentualna dotacja
 • numer ewidencyjny działki, na której znajduje się budynek
 • moc instalacji fotowoltaicznej
 • koszt instalacji (zł)
 • numer umowy kompleksowej z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej
 • data przyłączenia instalacji
 • data pierwszej i ostatniej płatności
 • faktura za montaż instalacji fotowoltaicznej i dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej wpłacie (w przypadku płatności gotówką),
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy (Nr PPE), w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze
 • oświadczenie o samodzielnym montażu – jeżeli dotyczy (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji)
 • pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy

Ważne informacje:

 • dofinansowanie udziela się na projekty zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dofinansowanie jest udzielane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej na zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
 • urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem
 • Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania,
 • dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”,
 • nie dopuszcza się montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej, na własny koszt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
 • moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę (Grantobiorcę) w tym samym okresie rozliczeniowym,
Last update at: 26.08.2021
Author: Sabina Kordiak
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected