Rok 2021

Firma z tradycjami - Laureat roku 2021

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przyjaźń" z Golasowic

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „ Przyjaźń” w Golasowicach została zorganizowana 30 listopada 1952 r. pod nazwą: Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze „Przyjaźń” w Golasowicach. Założycielami było 10 gospodarstw rolnych, a wkłady członkowskie wynosiły 35,79 hektarów gruntów. Dodatkowo z tzw. Funduszu Ziemi przejęto areał o powierzchni 26,77 hektarów gruntów państwowych. Gospodarowanie zespołowe, polegające na uprawie zbóż i hodowli bydła (krowy mleczne) rozpoczęto 4 marca 1953 r na obszarze ponad 62 hektarów.

Kwiecień 1963 roku – zarejestrowanie statutu spółdzielni o nazwie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Przyjaźń” w Golasowicach.

Listopad 1966 roku - zarejestrowano brygady remontowo – budowlane do wykonywania inwestycji i remontów własnych oraz wykonywania usług na rzecz innych jednostek.

Marzec 1967 roku - połączenie RSP Zgoda w Krzyżowicach z RSP „Przyjaźń” w Golasowicach; teren działalności spółdzielni obejmował powiaty: pszczyński, cieszyński, rybnicki, wodzisławski.

Od 1969 roku - rozbudowa spółdzielni: obora w Golasowicach, budynek mieszkalny czterorodzinny, hale produkcyjne brojlerów, bukaciarnia w Warszowicach, magazyny zbożowe w Golasowicach, budynek mieszkalny osiemnastorodzinny, budynek administracyjno-socjalny, szopo-garaże, silosy zbożowe. 

Brygady budowlane świadczyły usługi na rzecz społeczności lokalnej: budowa Domu Strażaka w Golasowicach, budowa budynku Urzędu Gminy w Pawłowicach, budowa budynku Domu Kultury w Pawłowicach, doprowadzenie wodociągu z Pawłowic do bazy RSP w Golasowicach, z którego skorzystali okoliczni mieszkańcy sołectwa.

Brygady remontowe świadczyły również usługi na terenie województwa katowickiego w zakładach: Zakłady Piwowarskie w Tychach, Zakłady Osprzętu Sieciowego „POLAM” Kostuchna, Huta Zygmunt w Bytomiu, Zakłady Cynkowe „Szopienice, Elektrownia „Szombierki”, Cementownia Wiek w Ogrodzieńcu, Cementownia Wysoka w Wysokiej, Cementownia Rudniki w Rudnikach, Cementownia „Saturn ”w Wojkowicach. Dochody uzyskane ze świadczonych usług pozwoliły spółdzielni na rozwój i rozbudowę w kierunku produkcji rolnej.

Rok 1992 – pierwszy etap zmian organizacyjnych w spółdzielni: likwidacja brygad remontowo-budowlanych, część brygad usamodzielniła się i rozpoczęła działalność gospodarczą na własny rachunek, a spółdzielnia zajęła się tylko działalnością rolniczą. W latach 90. część obiektów należących do spółdzielni przekształcono w kurniki, m.in. bukieciarnię w Warszowicach.

2000 – 2004 roku – początek kolejnych przekształceń, Spółdzielnia dokonała transformacji własności majątku trwałego poprzez wykupy nieruchomości gruntowych oraz zabudowań inwentarskich i usamodzielniła członków do własnego prowadzenia produkcji zwierzęcej
na własny rozrachunek.

Członkowie wykupowali grunty, ale pozostawiali je w spółdzielni we wspólnym użytkowaniu. Przekształcenia własnościowe i zmiana form organizacyjnych pozwoliły na zharmonizowanie interesów poszczególnych członków oraz całej spółdzielni. Wspólne gospodarowanie gruntami gwarantowało wysoką towarowość z 1 ha, biorąc pod uwagę doświadczenie i posiadane wyposażenie techniczne nowej generacji. Spółdzielnia stała się jednostką o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego, a adaptacja budynków gospodarczych w Golasowicach i Warszowicach na kurniki kur niosek spowodowała, że gospodarstwo pogłębiło specjalizację w produkcji jaj konsumpcyjnych przy zachowaniu dotychczasowej struktury i dotychczasowego poziomu produkcji roślinnej oraz zwiększyło ofertę towarową jaj kurzych na rynku śląskiej aglomeracji. Jaja wyprodukowane w Spółdzielni trafiały głównie do oddziałów Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Katowicach i Mikołowie.

Działalność Spółdzielni oparta jest o indywidualną własność członków przy zachowaniu koordynacji ze strony spółdzielni. Obecnie Spółdzielnia liczy 22 członków. Gospodaruje na areale 386,02 ha, w tym grunty orne wynoszą 347,12 ha (z tego wkłady gruntowe członków to 256,06 ha, właścicielem pozostałej części jest Spółdzielnia). Spółdzielnia, oprócz uprawy roślin i produkcji paszy na własne potrzeby, a także pośrednictwie w sprzedaży jaj pochodzących z gospodarstw członków, świadczy również usługi rolnicze na zewnątrz jak również kompleksowo obsługuje gospodarstwa rolne nieposiadające sprzętu potrzebnego do uprawy roli.

W strukturze zasiewów dominuje rzepak, pszenica, kukurydza, soja, a uzyskany średni plon za ostatni rok 2019 wyniósł: rzepak – 31,20 q/ha, pszenica – 73,09 q/ha, soja – 30,60 q/ha kukurydza – 128,75 q/ha. Produkcja mieszanek paszowych na potrzeby produkcyjne indywidualnych rolników wynosi miesięcznie 300 ton. Średnia wartość sprzedaży towarów i usług w ostatnim roku wyniosła 5 mln 907 tys. zł.

RSP „Przyjaźń” od początku swojego istnienia angażuje się w życie lokalnej społeczności, początkowo dzięki swoim brygadom budowlano-remontowym i posiadaniu sprzętu potrzebnego do wykonywania różnego rodzaju robót na ternie gminy. Spółdzielnia aktywnie włącza się organizację dorocznego święta plonu, szczególnie gdy gospodarzem gminnych dożynek jest sołectwo Golasowice. Wielokrotnie wspierała też organizację jarmarków świątecznych.

 

Last update at: 06.06.2022
Author:
Updated by:

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected