Program Stypendialny Motywacja

PROGRAM STYPENDIALNY MOTYWACJA

Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach wyraża potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszych poprzez Program pomocy stypendialnej dla uczniów „Motywacja”

PROGRAM STYPENDIALNY MOTYWACJA

Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach wyraża potrzebę wsparcia finansowego najzdolniejszych uczniów szkół dla, których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice. Gmina zamierza w ten sposób zmotywować do osiągania jeszcze wyższych wyników w nauce a jednocześnie do angażowania się w życie społeczności szkolnej i lokalnej. Celem jest, aby inwestowanie w młodego człowieka miało wpływ na jego rozwój zawodowy, inspirowało do ciężkiej pracy i rozwijało jego zainteresowania tak, aby w przyszłości mógł działać na rzecz społeczności lokalnej.
Stypendysta może otrzymywać pomoc finansową przez cały okres trwania nauki, jeżeli będzie spełniał wymogi niniejszego regulaminu.
Stypendium może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym okres składania wniosków, spełniał warunki określone
w § 3 niniejszej uchwały.
Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy w wysokości 300 złotych miesięcznie. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od listopada z nadpłatą za miesiąc wrzesień i październik do czerwca roku następnego.


Stypendium jest przyznawane uczniowi lub absolwentowi szkoły mającej siedzibę na terenie gminy Pawłowice.
1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:
1) średnia ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,10 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, które zwalniają z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego Wykaz wyżej wymienionych konkursów i olimpiad jest ogłaszany przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie;
b) udokumentowane wysokie osiągnięcia artystyczne (I,II,III miejsce) w konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej lub pod jego patronatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
c) udokumentowane najwyższe osiągnięcie w konkursach Fox, Kangur, Lwiątko i konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty.

2. Wniosek o stypendium może złożyć:

1) w imieniu niepełnoletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,
2) pełnoletni uczeń.
3. Wniosek oraz niezbędne dokumenty składa się w terminie do 30 września każdego roku. Rozstrzygnięcie nastąpi do 15 października każdego roku.

Wszelkie informacje na temat „Motywacji” udzielane są w Gminnym Zespole Oświaty w Pawłowicach
Budynek C Urzędu Gminy I piętro tel: 032 47 22 757 wew 29

 

 

Last update at: 07.10.2020
Author: GZO
Updated by: Adam Brandys

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected