Program Stypendialny Szansa

Program Stypendialny Szansa

Gmina Pawłowice mając na uwadze rosnące koszty kształcenia w szkołach wyższych od 2004 roku realizuje Program stypendialny dla studentów SZANSA zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Gminy 

Dofinansowanie może być przyznane na edukację na studiach I  stopnia (licencjackich), II stopnia (uzupełniajace mgr) lub na studiach jednolitych (pięcioletnich lub sześcioletnich).

Stypendium przyznaje się na okres jednego roku akademickiego. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od listopada z nadpłatą za październik do czerwca roku następnego.

Szczegółowe warunki dotyczące wypłaty stypendium oraz jego wykorzystania określa umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pawłowice a stypendystą.

Osoby uprawnione do ubiegania się pomoc stypendialną:

1.  na stałe zamieszkuje na terenie gminy Pawłowice,

2. jest absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej lub

3. jest studentem studiów I lub II stopnia,  lub studiów jednolitych (pięcioletnich lub sześcioletnich),

4. znajduje się w trudnej sytuacji materialnej

oraz spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) otrzymała świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o stypendium

b) osiągnęła średnią ocen co najmniej 4,00 - z egzaminów w dwóch semestrach danego roku akademickiego.

Dochód netto (bez podatków i składek ZUS, KRUS) na jednego członka rodziny zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym nie może przekraczać 75 % minimalnego wynagrodzenia z bieżącego roku kalendarzowego.


Warunkiem przyznania stypendium „SZANSA” jest: złożenie wniosku w terminie do 30 października za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65 tel. 32 47 22 757 wew 29

Last update at: 28.08.2019
Author: Adam Brandys
Updated by: Adam Brandys

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected