Program Stypendialny Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych

Program Stypendialnego Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych

Ustanowienie programu Stypendialnego Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych osiągających wysokie wyniki w nauce ma na celu wspieranie i promowanie uczniów w rozwoju edukacyjnym.

Stypendium będzie przyznawane na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna). Będzie przyznawane na okres 10 miesięcy roku szkolnego w wysokości 200 zł. miesięcznie.

Stypendia powinny zachęcić młodzież do osiągania wysokich wyników w klasyfikacji szkolnej i z egzaminów zewnętrznych.

1. Stypendystą może zostać:

  • Absolwent szkoły podstawowej, uczeń szkoły ponadpodstawowej, który na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Pawłowice, osiągnął na świadectwie średnią ocen co najmniej:
    4,75 – absolwent szkoły podstawowej, 4,5 – uczeń szkoły ponadpodstawowej,
  • uczeń ubiegający się o stypendium nie korzysta z innego stypendium finansowanego z budżetu gminy Pawłowice,
  • jest absolwentem szkoły podstawowej, który z wszystkich części egzaminu w danym roku szkolnym uzyskał średnią procentową klasyfikującą go wśród 30 najlepszych absolwentów z terenu gminy Pawłowice.
  • Listę 30 absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią procentową z egzaminu w danym roku szkolnym ustalają dyrektorzy szkół w terminie do 10 września każdego roku.
  • Absolwent, który ukończył szkołę podstawową mającą siedzibę poza terenem gminy Pawłowice może ubiegać się o stypendium jeżeli uzyskał średnią, o której mowa jw. i spełnia warunki regulaminu.

2. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy roku szkolnego, może być przyznawane maksymalnie przez cztery lata na edukację w szkole ponadgimnazjalnej.
3. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach na wskazany rachunek bankowy.
4. Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie.

Warunkiem przyznania stypendium „Warto się uczyć dla absolwentów szkół podstawowych”  jest: złożenie w terminie do 30 września za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65 następujących dokumentów:

1) wniosku 

2) kopii świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

3) kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Wniosek o stypendium składa:

1) w imieniu nieletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,

2) pełnoletni uczeń.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Last update at: 22.09.2020
Author: Adam Brandys
Updated by: Adam Brandys

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected