Program Stypendialny Warto się uczyć

Program Stypendialny dla uczniów warto się uczyć

Ustanowienie Programu Stypendialnego „Warto się uczyć” dla uczniów absolwentów gimnazjum i uczniów szkół ponadgimnazjalnych osiągających szczególne wyniki w nauce ma na celu wspieranie i promowanie uczniów w rozwoju edukacyjnym Stypendium jest przeznaczone dla uczniów, którzy na stałe zamieszkują na terenie gminy Pawłowice

Stypendium będzie przyznawane na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna). Będzie przyznawane na okres 10 miesięcy roku szkolnego w wysokości 200 zł. miesięcznie.

Stypendia powinny zachęcić młodzież do osiągania wysokich wyników w klasyfikacji szkolnej i z egzaminów zewnętrznych.

  1. Stypendystą może zostać:

- uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który na stałe zamieszkuje na terenie gminy Pawłowice,

- uzyskał w wyniku klasyfikacji końcowej lub rocznej średnią ocen co najmniej:  4,5 – uczeń szkoły ponadgimnazjalnej,

- nie korzysta z innego stypendium finansowanego z budżetu gminy Pawłowice

- jest absolwentem gimnazjum, który z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego, uzyskał średnią procentową klasyfikującą go wśród 30 najlepszych absolwentów gimnazjów z terenu gminy Pawłowice.

  1. Absolwent, który ukończył gimnazjum mające siedzibę poza terenem gminy Pawłowice może ubiegać się o stypendium jeżeli spełnił warunki regulaminu Warto się uczyć.
  2. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy roku szkolnego, może być przyznawane maksymalnie przez cztery lata na edukację w szkole ponadgimnazjalnej.
  3. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach na wskazany rachunek bankowy.
  4. Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie.

Warunkiem przyznania stypendium „Warto się uczyć” jest: złożenie w terminie do 15 września za pośrednictwem Gminnego Zespołu Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65

1) wniosku, 

2) kopii świadectwa potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

3) kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Wniosek o stypendium składa:

1) w imieniu nieletniego ucznia – rodzic lub prawny opiekun,

2) pełnoletni uczeń.

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje na temat stypendium „Warto się uczyć” udzielane są Gminnym  Zespole Oświaty w Pawłowicach, tel.  32 47 22 757 wew. 29

Last update at: 20.04.2021
Author: Gminny Zespół Oświaty
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected