Miejsca zagospodarowania odpadów, recykling

Odpady odebrane z terenu Gminy Pawłowice są przekazywane do następujących instalacji:

1. Zmieszane odpady komunalne:

  • Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, Jastrzębie-Zdrój
  • SEGO Sp. z o.o., ul. Kolberga 65, Rybnik
  • MPGK Sp. z o.o Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów, ul. Cmentarna 19 Zabrze
  • MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy,
  • P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o. ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz

2. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

  • Best-Eko Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory
  • Instalacja MBP - Zakład Kompleksowego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy
  • SEGO Sp. z o.o., ul. Kolberga 65, Rybnik
  • Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, Jastrzębie-Zdrój
  • MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o., ul. Lokalna 11, 43-100 Tychy;

3. Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania:

  • Cofinco Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, Jastrzębie-Zdrój
  • Hossa Sp. z o.o., ul. Kolberga 67, Rybnik

 

W roku 2022 osiągnięto następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania*:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: 35,54%

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 53,92%

- poziom składowania odpadów komunalnych: 33,00%

- stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do odebranych i zebranych odpadów komunalnych: 0,03%

 

*dane na podstawie sprawozdania rocznego Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

 

W roku 2022 podmioty świadczące usługi odbioru odpadów na podstawie umów z właścicielami nieruchomości osiągnięły następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania*:

  • patrz tabela dostępna TUTAJ

*na podstawie złożonych sprawozdań

Last update at: 22.06.2023
Author: Krzysztof Grzybek
Updated by: Krzysztof Grzybek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected