Płatności, stawki opłat, terminy

Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców danej nieruchomości oraz miesięcznej stawki opłaty, która od 1 lipca 2023 wynosi 28,50 zł od mieszkańca nieruchomości.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku są uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania, kwota zwolnienia wynosi 3,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości. Właściciele nieruchomości korzystający z ulgi z tytułu kompostowania nie są objęci zbiórką odpadów biodegradowalnych bezpośrednio z nieruchomości.

 

Opłaty należy wnosić na indywidualny rachunek bankowy - zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Urzędu Gminy Pawłowice.

W tytule przelewu należy wpisać "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ... kwartał 20... r."

WAŻNE!

  • Jeżeli właściciel nieruchomości nie otrzymał zawiadomienia o nr konta lub z innej przyczyny nie zna numeru rachunku bankowego, prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy Pawłowice pod nr tel. 32 4756-357
  • Stawki opłaty obowiązują do czasu ich zmiany (również w kolejnych latach)– w przypadku zmiany stawek Urząd Gminy wysyła zawiadomienie o zmianie stawek
  • Urząd Gminy nie wysyła informacji o wymiarze opłaty na dany rok, za wyjątkiem zawiadomienia w przypadku zmiany stawki opłaty
  • Opłatę należy wnosić bez wezwania – urząd nie wysyła faktur, druków itp.

 Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • za I kwartał do 15 kwietnia danego roku (opłata za miesiące styczeń-marzec),
  • za II kwartał do 15 lipca danego roku (opłata za miesiące kwiecień-czerwiec),
  • za III kwartał do 15 października danego roku (opłata za miesiące lipiec-wrzesień),
  • za IV kwartał do 15 grudnia danego roku (opłata za miesiące październik-grudzień).
Last update at: 22.06.2023
Author: Grzybek Krzysztof
Updated by: Krzysztof Grzybek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected