Akty prawne - Uchwały RG Pawłowice

Zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy wynikają z uchwał podjętych przez Radę Gminy Pawłowice:

  • Uchwała w sprawie terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zobacz]
  • Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty [zobacz]
  • Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym [zobacz]
  • Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice [zobacz]
  • Uchwała w sprawie podziału obszaru gminy Pawłowice na sektory odbierania odpadów komunalnych [zobacz]
  • Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice [zobacz]
  • Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [zobacz]
Last update at: 22.06.2023
Author: Krzysztof Grzybek
Updated by: Krzysztof Grzybek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected