Deklaracja o wysokości opłaty za gosp. odpadami

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest zobowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Pawłowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tejże nieruchomości. Deklaracja, oprócz podania danych właściciela nieruchomości, określa również ilość osób zamieszkujących nieruchomość.

Na podstawie powyższych danych, właściciel nieruchomości wylicza w deklaracji kwotę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu swojej nieruchomości.

Jeśli po złożeniu deklaracji zajdą zmiany danych przedłożonych w pierwszej deklaracji takie jak: zmiana danych właściciela nieruchomości, zmiana ilości zamieszkujących osób np. poprzez urodzenie dziecka, śmierć osoby zamieszkującej, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia do Urzędu Gminy Pawłowice nowej deklaracji (na tym samym druku) w terminie do 10 dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

WAŻNE!

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy naliczyć na podstawie ilości osób faktycznie mieszkających w nieruchomości, niezależnie od ilości osób zameldowanych w nieruchomości.

 

Jak złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

- osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Pawłowice, druki deklaracji są dostępne w siedzibie urzędu

- samodzielnie wydrukowaną deklarację (formularz do pobrania poniżej) właściciel nieruchomości może wypełnić i wysłać listownie pod adres: Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice

- w formie elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy PeUP pod linkiem sekap.finn.pl/gwpawlowice/

- deklaracje w formie skanu wysłane przez email NIE SĄ akceptowane

Last update at: 04.08.2022
Author: Grzybek Krzysztof
Updated by: Krzysztof Grzybek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected