2011

Laureaci IX edycji - 2011

Eligiusz Nowak

Laureat urodził się 7 lipca 1939 roku w Pniówku. Działał społecznie nie tylko na rzecz środowisk szkolnych, w których pracował, m. in. jako nauczyciel historii, ale również w sołectwie Pniówek. Uczestniczył między innymi w działaniach na rzecz odbudowy „Pomnika Niepodległości” zburzonego przez okupantów hitlerowskich w 1940 roku. Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika przedstawił zebranym gościom genezę jego powstania. Po włączeniu Pniówka do struktur miasta Jastrzębie-Zdrój, w 1980 roku został wybrany przez mieszkańców do Rady Miejskiej. W latach 1984–1990 pełnił funkcję jej przewodniczącego. Laureat, wspólnie z Radą Sołecką, przez kilka lat działał na rzecz powrotu sołectwa Pniówek do gminy Pawłowice. Efektem tych działań była organizacja referendum pod hasłem: „Jeśli chcesz poprawić Pniówka los – Pawłowicom oddaj głos”. 1 stycznia 1993 roku działanie zakończono sukcesem i Pniówek ponownie znalazł się w granicach Gminy Pawłowice. Laureat był jednym z inicjatorów powołania komitetów ds. telefonizacji i gazyfikacji Pniówka. Aktywnie wspierał działania mające na celu budowę „Domu Ludowego”, a jego otwarcie uświetnił prelekcją na temat dziejów sołectwa.

W 1998 roku został wybrany do Rady Gminy Pawłowice jako kandydat z Pniówka. Przez dwie kadencje był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tejże rady. Jako gminny radny przewodniczył komisji rozpatrującej wnioski o awans zawodowy nauczycieli, uczestniczył w pracach komisji konkursowych na dyrektorów szkół i przedszkoli oraz w komisji przyznającej tytuł Najlepszego Ucznia. Był również członkiem kapituły nagrody „Za zasługi dla Gminy Pawłowice”. Aktywnie działał w Radzie Sołeckiej Pniówka, włączając się w organizację różnych przedsięwzięć. Był wieloletnim przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Sołeckiej. Za działalność społeczną i pracę zawodową był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in. otrzymał złoty, srebrny i brązowy Krzyż Zasługi, odznaczenia resortowe i związkowe.


Szczepan Martynowski

Laureat jest działaczem społecznym, spółdzielczym i samorządowym dobrze znanym społeczności Pawłowic. Mieszka w Pawłowicach od 1989 roku, a od 1992 roku bierze aktywny udział w życiu społecznym jako członek Rady Osiedlowej Samorządu Mieszkańców. Przez lata swojej społecznej aktywności dał się poznać jako kompetentny i skuteczny działacz, co w 2002 roku przełożyło się na wybór jego osoby na stanowisko przewodniczącego Rady Osiedla. W tym samym roku został również sołtysem sołectwa Pawłowice Osiedle.

W latach 2005 – 2007 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego im. St. Staszica w Wodzisławiu Śląskim. Z niespożytą energią przystąpił do urzeczywistnienia woli mieszkańców odłączenia pawłowickiego osiedla od Spółdzielni w Wodzisławiu. Pokonując wiele trudności doprowadził do podpisania 25 kwietnia 2008 roku Uchwały o odłączeniu zasobów mieszkaniowych GSBM Wodzisław w Pawłowicach i utworzeniu na tej bazie nowej, samodzielnej Spółdzielni Mieszkaniowej Pawłowice, która
1 sierpnia 2008 roku decyzją sądu otrzymała osobowość prawną. Od tego momentu rozpoczął się nowy rozdział w historii pawłowickiego osiedla. Władze spółdzielni poprzez swoje organy
tj. Zarząd i Radę Nadzorczą, której przewodniczącym jest Laureat starają się w jak najlepszy sposób zaspakajać potrzeby bytowo-socjalne mieszkańców.

Szczepan Martynowski za swą działalność otrzymał wiele nagród i wyróżnień, między innymi w 2003 roku Krajowa Rada Spółdzielcza nadała mu odznakę „Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego”. Otrzymał również tytuł „Przyjaciela Szkoły” od Szkoły Podstawowej nr 2 w Pawłowicach. Laureat jest osobą, bez której trudno wyobrazić sobie życie społeczne Osiedla Pawłowice. Jego inicjatywy spotykają się z aprobatą społeczną i przyczyniają się do rozwoju całej gminy.


Ochotnicza Straż Pożarna w Golasowicach

Za datę utworzenia we wsi Golasowice zorganizowanego oddziału straży ogniowej należy przyjąć rok 1911, jednak jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej powstała wiele lat później - w 1966 roku. W tym okresie podjęto też decyzję o budowie nowej remizy, a na początku lat 90. przekazano strażakom gruntownie wyremontowany „Dom Strażaka”. W 1996 roku Kobieca Drużyna Pożarnicza zajęła VII miejsce na Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Kościanie, a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców na zawodach ogólnopolskich w Błażejewku uplasowała się na miejscu XI.

30 września 1997 golasowicka jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Strażacy z Golasowic uczestniczyli w wielu akcjach ratowniczych. 22 października 1973 roku gasili pożar drewnianego kościoła w Golasowicach. Podczas powodzi, która w 1997 roku nawiedziła południową Polskę, przez 478 godzin pomagali usuwać szkody wyrządzone przez żywioł. Brali również udział w gaszeniu pożarów w Imielinie i Kuźni Raciborskiej, za co zostali odznaczeni Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa. Przełom XXI wieku obfitował w sukcesy drużyn: kobiecej, dziewczęcej i chłopięcej uczestniczących w ogólnopolskich zawodach pożarniczych w Lądku, Częstochowie, Kościanie i Turku. OSP Golasowice bierze czynny udział w życiu wsi, współpracując ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi w sołectwie. Strażacy propagują wiedzę pożarniczą wśród uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego organizując Turniej Wiedzy Pożarniczej, pokazy strażackie, zwiedzanie remizy i Izby Pamięci. Druhowie uczestniczą w uroczystościach obu parafii. OSP udostępnia budynek „Domu Strażaka” na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich oraz Koła Emerytów i Rencistów. Mieszkańcy Golasowic obserwują strażaków podczas organizacji imprez, przy zabezpieczaniu tras wyścigów i rajdów.
3 maja 2011 OSP Golasowice obchodziła 100-lecie istnienia i została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Od lewej stoją: przedstawiciele OSP Golasowice, Szczepan Martynowski, Eligiusz Nowak.

 

Last update at: 02.07.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected