2016

Laureaci XIV edycji - 2016

Jan Wiśniewski

Od 1.09.1994r. do 11.05.2008r. pracował jako kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Pawłowice. Jako pierwszy kierownik nowego referatu wprowadził zasady realizacji gminnych inwestycji, które od tej pory miały być w stu procentach koordynowane i nadzorowane przez gminę. W roku 1995 Jan Wiśniewski współpracował przy budowie telefonicznej sieci rozdzielczej, dzięki której wszyscy chętni mieszkańcy mogli korzystać z telefonów stacjonarnych. Kolejnym ważnym wyzwaniem było zakończenie budowy gazociągów. W 1999 roku po zakończonej inwestycji w Golasowicach, 100 % mieszkańców mogło korzystać z sieci gazowej.

Przy realizacji inwestycji zwracał również uwagę na osiągnięcie efektów ekologicznych, m. in. przy realizacji projektu uciepłownienia centrum Pawłowic, polegającym na podłączeniu najważniejszych obiektów użyteczności publicznej do ciepłociągu. Realizując wytyczne Wójta i Rady Gminy Pawłowice, Jan Wiśniewski współtworzył plan rozwoju kanalizacji sanitarnej, który pozwolił na systematyczną i szybką rozbudowę sieci. Dzięki temu pod koniec 2005r. z kanalizacji sanitarnej korzystało już ponad 12 tys. mieszkańców, co stanowiło 69 % ogółu mieszkańców gminy. Pod osobistym nadzorem technicznym i organizacyjnym Jana Wiśniewskiego powstało 37 inwestycji kubaturowych i zagospodarowania terenu. Wśród nich znalazły się budynki, które do dnia dzisiejszego są rozpoznawalnymi elementami gminnej infrastruktury, jak np. obiekty Centrum sportowo – edukacyjnego w Pawłowicach. Cztery z nich otrzymały nagrodę w ogólnopolskim konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa – Budowa Roku:

  1. Szkoła Podstawowa w Pielgrzymowicach – Budowa Roku 1997
  2. Liceum Ogólnokształcące z sala gimnastyczną i boiskami – Budowa Roku 1998
  3. Adaptacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Warszowicach – Budowa Roku 1999
  4. Budowa Zespołu Basenowego (kryta pływania) – Budowa Roku 2001

W 2002r. Jan Wiśniewski otrzymał nagrodę z Ministerstwa Infrastruktury w postaci odznaki za zasługi dla budownictwa za wybudowanie Centrum Szkolno – Sportowego. Przy realizacji inwestycji zwracał dużą uwagę na możliwość pozyskania środków zewnętrznych, pozyskał środki finansowe między innymi z Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Rolnictwa, Programu Phare, Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Sportu i Turystyki, środki finansowe w ramach szkód górniczych. Łącznie pozyskano ok. 11 mln. zł. Przyczynił się do uporządkowania działań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy, zarówno tych dotyczących infrastruktury i kanalizacji, jak i obiektów kubaturowych. Dzięki zaangażowani u w pracę, jego staraniom
i wzorowej postawie gmina Pawłowice może poszczycić się wspaniałymi obiektami budowlanymi. Gmina Pawłowice w uznaniu za inwestycje w rozwój lokalny kilkukrotnie znalazła się wśród setki najlepszych samorządów w Polsce.


Matylda i Jerzy Sierkowie

Matylda Sierka – urodziła się 9 czerwca 1946 roku. Jej „biała dusza artystki” wywarła pozytywny wpływ na dwa pokolenia uczniów szkół w Brzeźcach od 1966-1969, Mizerowie od 1969 – 1973, a głównie w Warszowicach od 1973-2001. Jej wychowankowie osiągali liczne sukcesy z konkursach przedmiotowych z zakresu plastyki na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Rozwinięciem jej talentów pedagogicznych była i jest aktywna działalność w Związku Harcerstwa Polskiego, a formą dokumentującą tę działalność jest osiągnięcie najwyższego stopnia instruktorskiego – harcmistrzyni. Pełniąc funkcje dyrektorki Szkoły Podstawowej w Warszowicach, a potem ogniska Pracy Pozaszkolnej i Pozalekcyjnej w gminie Pawłowice, a następnie w powiecie pszczyńskim, zademonstrowała całą gamę swych umiejętności organizacyjno - twórczych.

Do znaczących działań na rzecz kultury gminy należały konkursy uwzględniające tradycje: „Ocalamy od zapomnienia”, który dał początek Izbie Pamięci w Szkole Podstawowej w Warszowicach, „Witaj gwiazdko złota” –  przedstawiający obrzędy świąt Bożego Narodzenia, Bale Noworoczne uczestników zajęć OPP pod hasłem „Poznajmy się”, „Kapliczki, krzyże i figury naszych wsi” i inne. Za swą wybitną i ofiarną pracę nauczycielską została wielokrotnie wyróżniona nagrodami różnej rangi, np. dyrektora szkoły, wójta gminy oraz medalem Edukacji Narodowej przyznanym przez Ministra Oświaty. Obecnie prowadzi aktywną działalność emerycką w Kręgu Seniorów ZHP „Korzenie” w Ostrowach Górniczych jako wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy – Ostrowy Górnicze w Sosnowcu.

Jerzy Sierka – urodzony 22 stycznia 1945 roku. Na Ziemię Pszczyńską przybył w 1966 roku po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Katowicach. Pracę pedagogiczną rozpoczął w Brzeźcach. Już wtedy dał się poznać jako harcerz z prawdziwego zdarzenia. Następnie został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Warszowicach gdzie dał się poznać jako młody, ambitny pedagog. Zaimponował młodzieży, którą swoim dążeniem do zmian pociągał do pracy na rzecz szkoły. Pod jego kierunkiem młodzież pokonywała w rywalizacji wszystkie szkoły gminne, a na szczeblu wojewódzkim zdobywała wiele pierwszych miejsc, wykazując się wiedzą z dziedziny pożarnictwa, sanitarnej obronności i ogólnej sprawności. Świadczą o tym zdobyte puchary i przywiezione dyplomy. Dzięki harcerzom z Warszowic mały wiejski hufiec z Pawłowic był zdobywcą I miejsca na szczeblu wojewódzkim, a nagrodą był obóz za granicą. Na przełomie 70 i 80 lat Jarzy Sierka pełnił funkcję Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej. To w okresie jego kadencji Gmina Pawłowice została Mistrzem Gospodarności. Na swoim koncie ma zorganizowanie 12 obozów wędrownych. Brała w nich udział młodzież ze szkół Gminy Pawłowice. Przewędrowali oni między innymi polskie wybrzeże od wschodu na zachód. Jerzy Sierka poprzez różnorodność swoich działań jakie z życiu zawodowym i nie tylko wypełniał, pozostawił po sobie trwały ślad w pamięci uczniów i społeczeństwa Warszowic oraz Gminy Pawłowice.


 Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowicach

Powstała w 1904 roku jako „Kółko Sikawkowe”. W 1923 roku nazwa została zmieniona na OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ. W roku 1995 decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 1996 roku Walne Zebranie jednostki wybrało nowy zarząd OSP na czele z Prezesem – druhem Alojzym Krosnym oraz Naczelnikiem – druhem Joachimem Murasem. Nowo wybrany zarząd rozpoczął remont oraz modernizację budynku OSP. W maju 1998 r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku zmodernizowanego i całkowicie wyremontowanego obiektu remizy. Jednostka posiada 5 drużyn pożarniczych: w tym drużynę kobiecą, mężczyzn, oldbojów oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców. Drużyny te zajmowały czołowe miejsca na zawodach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego jak i krajowego. Jednym z wielu sukcesów było zajęcie w 2001 roku przez drużynę kobiecą I miejsca w Wojewódzkich Zawodach Sportowo – Pożarniczych drużyn OSP wg regulaminu Komendanta Głównego PSP. Tym samym, drużyna utorowała sobie drogę do zawodów szczebla krajowego Toruń 2003, na których zdobyła V miejsce. Rok 2006 to sukcesy drużyn młodzieżowych dziewcząt, które w zawodach wojewódzkich w Jastrzębiu – Zdroju zajęły I miejsce, natomiast drużyna młodzieżowa chłopców - V miejsce. Kolejne duże sukcesy to rok 2012. W zawodach wojewódzkich w Jastrzębiu – Zdroju kobieca drużyna pożarnicza w grupie C zajęła II miejsce, męska drużyna pożarnicza w grupie B zajęła II miejsce, zaś MDP chłopców – II miejsce. Ponadto, OSP Pawłowice zajmuje się również organizacją szeregu imprez kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży oraz dla całej społeczności Pawłowic i okolicznych mieszkańców. Jednostka zrzesza 139 członków, w tym 28 strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Jest to kolejna i najważniejsza gałąź działań, jakie prowadzi jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach. Jako podmiot ratowniczy jednostka wyposażona jest w dwa samochody pożarnicze oraz w łódź ratowniczą z silnikiem. Oprócz walki z pożarami realizuje również zadania z zakresu ratownictwa technicznego, chemiczno – ekologicznego, medycznego oraz ratownictwa wodnego. Te dziedziny ratownictwa z roku na rok wymuszają na strażakach udział w szkoleniach i ćwiczeniach doskonalących, które przygotowują ich do udziału w wielu interwencjach związanych z usuwaniem skutków wypadków drogowych, zdarzeń kolejowych, wodnych, usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu, silnych wiatrów, itp. Jednostka OSP w Pawłowicach rozkazem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach włączona jest do Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego i wchodzi w skład Kompanii Obwodowej OSP nr 9 „Pszczyna”, z którą w ubiegłych latach niosła pomoc mieszkańcom miasta Żywiec i Czechowice – Dziedzice.

Obecny ZARZĄD OSP PAWŁOWICE
Prezes - Joachim Muras
Naczelnik - Jarosław Krośnik
Zastępca Naczelnika - Jarosław Grzegorczyk
Skarbnik - Monika Data
Sekretarz - Jerzy Świątek

 

Od lewej stoją: Jan Wiśniewski, Matylda i Jerzy Sierkowie, przedstawiciele OSP Pawłowice.

Last update at: 02.07.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected