2020

Laureaci XVIII edycji - 2020

Pani Agnieszka Kempny - od 1977 roku pracowniczka Urzędu Gminy Pawłowice, a od grudnia 1990 r. do lipca 2020 roku Skarbnik Gminy odpowiedzialna za racjonalne gospodarowanie finansami, pozwalające inwestować w rozwój gminy.; współzałożycielka i działaczka Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego Karola Miarki w Pielgrzymowicach, inicjowała i organizowała cykliczne Biesiady Kultury Śląskiej, pozyskiwała fundusze na działalność stowarzyszenia m.in. na wydanie albumu „Pielgrzymowice wczoraj i dziś”, organizację plenerów malarskich, remont budynku przeznaczonego na cele kulturalno-społeczne dla mieszkańców, zaangażowana w pozyskiwanie środków na remont zabytkowego kościoła św. Katarzyny w Pielgrzymowicach znajdującego się na szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

Pan Janusz Nowak - jeden z założycieli Koła Młodzieży Wiejskiej oraz zespołu estradowego Diapazon w Pawłowicach; jako wieloletni przewodniczący komitetu rodzicielskiego zaangażowany w działania na rzecz Szkoły Podstawowej nr 1; członek Rady Sołeckiej Pawłowice, a od 2006 roku przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów, które liczy ponad 130 członków; integruje środowisko seniorów, organizując, wycieczki i spotkania kulturalne; za zaangażowanie i zasługi na rzecz seniorów w lipcu 2015 został nagrodzony przez Zarząd Głównego Koła Emerytów i Rencistów w Warszawie Złotą Odznaką Honorową.

Pan Aleksander Szymura - działacz samorządowy gminy Pawłowice, w latach 90. członek Rady Osiedla Samorządu Mieszkańców, a od 1998 roku. Przez dwadzieścia kolejnych lat radny gminy Pawłowice; w kadencji 2014-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Gminy, a w latach 2015-2016 aktywnie wspierał inicjatywę mieszkańców osiedla dotyczącą utworzenia sołectwa Osiedle Pawłowice, zaangażowany we współpracę gminy z Jastrzębską Spółką Węglową; w 2018 r. powołany na stanowisko wiceprezesa Fundacji JSW, której zadaniem jest wspomaganie inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych  na terenach gmin i miast górniczych.

 fot. Sabina Bartecka

Od lewej: Franciszek Dziendziel - Wójt Gminy Pawłowice, Aleksander Szymura, Agnieszka Kempny, Janusz Nowak,

Damian Herman - Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice.

Last update at: 03.09.2021
Author: Adam Brandys
Updated by: Adam Brandys

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected