Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pawłowice

 

Tytuł projektu: Budowa PSZOK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pawłowice

Beneficjent: Gmina Pawłowice

Instytucja realizująca projekt: Gmina Pawłowice

Projekt przewiduje budowę  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.   PSZOK umożliwia odbieranie, gromadzenie i selekcję odpadów.

W PSZOKu  są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 1. papier
 2. metale
 3. tworzywa sztuczne
 4. szkło
 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 6. bioodpady
 7. popiół z kotłów C.O.
 8. odpady niebezpieczne
 9. przeterminowane leki i chemikalia
 10. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 11. zużyte baterie i akumulatory,
 12. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 13. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 14. zużyte opony,
 15. odpady budowlane i rozbiórkowe 16. odpady tekstyliów i odzieży.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Pawłowice.

Dodatkowe zadania projektu przewidywały przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w ramach której, z myślą o mieszkańcach gminy Pawłowice,  wydrukowano i rozdysponowano 2000 szt.  ulotek dot. działalności PSZOK oraz  przygotowano i opublikowano artykuł prasowy w Dzienniku Zachodnim. Materiały do pobrania: artykuł prasowy
oraz ulotka informacyjna: strona 1, strona 2

Okres realizacji projektu:  08.04.2021 – 28.12.2021

Wartość projektu brutto: 1 186 026,33zł

Wkład Funduszy Europejskich:  935 095,54 zł

Wsparcie otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

 1. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

 5.2. Gospodarka odpadami

5.2.1. Gospodarka odpadami

Last update at: 20.01.2023
Author:
Updated by: Monika Klimek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected