Kształcimy zawodowców - odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy

Kształcimy zawodowców - odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy

 

 

 Tytuł projektu: Kształcimy zawodowców - odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy. 

Oś priorytetowa:11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie:2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie:3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów ZSO Pawłowice prowadzącego m. in. kształcenie zawodowe w ramach technikum i szkoły branżowej w Gminie Pawłowice, dzięki poprawie potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego na terenie gminy. Realizacja projektu zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli zawodu pracujących w placówce, do której skierowany jest projekt oraz wzrost kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 60 uczniów (w tym 12 kobiet) poprzez dostosowanie realizowanych form wsparcia do aktualnych trendów na rynku pracy. W ramach projektu planuje się stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy przez doposażenie pracowni i warsztatów w szkole, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym pracodawcami w okresie realizacji wsparcia.

  • Czas realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.12.2022 r.
  • Grupą docelową są uczniowie klas II - IV Technikum.
    Planuje się wzrost potencjału uczniów poprzez podniesienie ich umiejętności miękkich na rynku pracy (doradztwo zawodowe i coaching dla 60 uczniów) oraz uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych 20 uczniów, dzięki możliwości odbycia płatnych staży u pracodawców (wzmocnienie ich pozycji rynku pracy).
  • Zamierza się również doposażyć bazę dydaktyczną szkoły (zakup wyposażenia i oprogramowania, którym dysponują potencjalni pracodawcy).

 

Beneficjent i instytucja realizująca projekt: Gmina Pawłowice, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

Wartość projektu: 419 312,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 398 346,87 zł

Biuro projektu znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, przy ul. Pukowca 5 w Pawłowicach, czynne jest od pon.-pt., w godz. od 8:00 - 15:00, (dodatkowo we wtorki w godz. 15:00-17:00 dyżur pod nr tel. 32 4756 358). Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr tel. tel. 32 4722 149, 32 4756 358 lub 32 4756 359.

Więcej informacji nt. projektu. Kliknij tutaj.

Rekrutacja do projektu. Kliknij tutaj

Last update at: 28.10.2020
Author: Adam Brandys
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected