Kształcimy zawodowców - odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy

Kształcimy zawodowców - odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy

 

 

 Tytuł projektu: Kształcimy zawodowców - odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy. 

Oś priorytetowa:11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie:2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie:3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

 

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów ZSO Pawłowice prowadzącego m. in. kształcenie zawodowe w ramach technikum i szkoły branżowej w Gminie Pawłowice, dzięki poprawie potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego na terenie gminy. Realizacja projektu zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 5 nauczycieli zawodu pracujących w placówce, do której skierowany jest projekt oraz wzrost kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 60 uczniów (w tym 12 kobiet) poprzez dostosowanie realizowanych form wsparcia do aktualnych trendów na rynku pracy. W ramach projektu planuje się stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy przez doposażenie pracowni i warsztatów w szkole, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym pracodawcami w okresie realizacji wsparcia.

  • Czas realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.12.2022 r.
  • Grupą docelową są uczniowie klas II - IV Technikum.
    Planuje się wzrost potencjału uczniów poprzez podniesienie ich umiejętności miękkich na rynku pracy (doradztwo zawodowe i coaching dla 60 uczniów) oraz uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych 20 uczniów, dzięki możliwości odbycia płatnych staży u pracodawców (wzmocnienie ich pozycji rynku pracy).
  • 60 uczniów skorzysta także z możliwości odbycia kursów zawodowych z: programu do prowadzenia gospodarki magazynowej WAPRO; z zakresu spawania łukowego w osłonie gazu - metodą MAG; dla przyszłych operatorów wózków widłowych; dla osób, które zajmują się instalowaniem konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła z tematyki F-gazów; z zakresu inteligentnych instalacji elektrycznych; z lutowania w chłodnictwie; z zakresu uprawnień SEP oraz z zakresu AutoCad. Zajęcia będą odbywały się m.in. w pracowni chłodnictwa i klimatyzacji oraz logistyki, które powstały w ramach innego projektu unijnego pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez doposażenie i przebudowę pracowni zawodowych w Gminie Pawłowice", poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT, RPO WSL.
  • Nauczyciele skorzystają z możliwości odbycia kursów lub szkoleń zawodowych oraz studiów podyplomowych.
  • Zamierza się również doposażyć bazę dydaktyczną szkoły (zakup wyposażenia i oprogramowania, którym dysponują potencjalni pracodawcy).

Beneficjent i instytucja realizująca projekt: Gmina Pawłowice, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

Wartość projektu: 419 312,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 356 415,62 zł

Biuro projektu znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, przy ul. Pukowca 5 w Pawłowicach, czynne jest od pon.-pt., w godz. od 8:00 - 15:00 (dodatkowo we wtorki w godz. 15:00-17:00 dyżur pod nr tel. 32 4756 358). Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr tel. tel. 32 4722 149, 32 4756 358 lub 32 4756 359. 

Więcej informacji nt. projektu. Kliknij tutaj.

Informacje dotyczące projektu w mediach lokalnych:

"Rekrutacja do projektu". Kliknij tutaj

"Szerokie kompetencje zawodowe dla uczniów w ZSO" - artykuł na www.pawlowice.pl w dn. 15.02.2021 r. Kliknij tutaj.

"Nowe kwalifikacje zawodowe dla uczniów i uczennic pawłowickiego technikum" - artykuł na www.pawlowice.pl w dn. 19.02.2021 r. Kliknij tutaj.

"Młodzi zawodowcy na rynku pracy" - artykuł w Racjach Gminnych w dn. 15.10.2020 r. Kliknij tutaj.

"Uczniowie promują równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy" - artykuł w Racjach Gminnych w dn. 2.11.2020 r. Kliknij tutaj.

"Praktyczne przygotowanie do zawodu" - artykuł na www.pawlowice.pl w dn. 20.04.2021 r. Kliknij tutaj.

"Kształcimy zawodowców" - artykuł na www.pawlowice.pl  w dn. 08.06.2021 r. Kliknij tutaj.

"Uczniowie kształcą się jak zawodowcy" - artykuł w Racjach Gminnych w dn. 15.04.2021 r. Kliknij tutaj.

"Kształcą się jak zawodowcy" - artykuł w Racjach Gminnych w dn. 17.06.2021 r. Kliknij tutaj.

"Płatne staże i lutownica do nauki zawodu" - artykuł na www.pawlowice.pl w dn. 7.07.2021 r. Kliknij tutaj.

"Kolejni uczniowie zdobyli dodatkowe uprawnienia w ramach projektu "Kształcimy zawodowców" - artykuł na www.pawlowice.pl  w dn. 18.10.2021 r.Kliknij tutaj.

"Spotkanie z doradcami" - artykuł na www.pawlowice.pl z dn. 14.12.2021 r. Kliknij tutaj.

"Kursy dokształcające dla uczniów ZSO" - artykuł na www.pawlowice.pl z dn. 14.03.2022 r. Kliknij tutaj.

"Kurs AutoCad" - artykuł na www.pawlowice.edu.pl z dn. 14.03.2022 r. Kliknij tutaj.

"Kurs SEP" - artykuł na www.pawlowice.edu.pl z dn. 14.03.2022 r. Kliknij tutaj.

"Kurs lutowanie w chłodnictwie metodą 912" - artykuł na www.pawlowice.edu.pl z dn. 14.03.2022 r. Kliknij tutaj.

"Z technikum na staż" - artykuł w Racjach Gminnych z dn. 17.08.2022 r. Kliknij tutaj.

Last update at: 01.09.2022
Author: Adam Brandys
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected