Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

 

Tytuł projektu: Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Beneficjent: Gmina Pawłowice

Instytucja realizująca projekt: Gmina Pawłowice

Celem projektu zwiększenie efektywności energetycznej ww. budynków poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną. Zaplanowana inwestycji zakłada przebudowę systemów wentylacji,  centralnego ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki (SP) w Pielgrzymowicach  i Zespole Szkolnym-Przedszkolnym (ZSP)  w Krzyżowicach.

W wyniku modernizacji zakłada się następujące rezultaty:

- mniejsze o 14,44 MWh zużycie energii elektrycznej w ZSP w Krzyżowicach,

-mniejsze o  109,00 GJ/rok zużycie energii cieplnej w ZSP w Krzyżowicach

- mniejsze o 976,52 GJ/rok zużycie energii cieplnej w SP w Pielgrzymowicach.

Zwiększenie efektywności energetycznej w/w budynków wpłynie na ograniczenie emisji CO2 (wyrażonego w tonach równoważnika) o 205, 8 ton oraz ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 o 10, 83kg.

Okres realizacji projektu:  01.04.2021– 30.09.2022

Wartość projektu brutto zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 1 579 784, 69 zł

Wkład Funduszy Europejskich zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie:  1 342 816, 98 zł

Wsparcie otrzymano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT.

Last update at: 21.03.2022
Author:
Updated by:

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected