Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice - etap 2

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice - etap 2

 

 

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice - etap 2

Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie

Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT 

 

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu energooszczędnych technologii LED na terenie gminy Pawłowice. Zakres zaplanowanych prac w ramach inwestycji obejmuje:

- montaż 1039 sztuk opraw oświetleniowych,

- wymianę 985 sztuk wysięgników dla opraw na linii napowietrznej i kablowej,

- montaż tablic informacyjno-pamiątkowych.

 

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej oświetlenia wybranych ulic na terenie gminy Pawłowice, a także zapewnienie zgodności systemu oświetlenia z obowiązującą w tym zakresie normą (PN-EN 13 201).

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w wyniku modernizacji zużycie energii przez system oświetlenia spadnie do wartości 152,12207 MWh/rok.  

Biuro projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Pawłowice, przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach, w pok. nr 2.8. czynne jest od pon.-pt., w godz. od 8:00 - 15:00. Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 32 4756 358 lub 32 4756 359. 

Termin realizacji:

2020-09-30 - 2022-03-31

Wartość całkowita:

1 551 080,00 zł

Koszty kwalifikowane:

1 551 080,00 zł

Dofinansowanie EFRR:

1 318 418,00 zł

Last update at: 14.10.2022
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected