Poznawanie przez doświadczanie

Poznawanie przez doświadczanie

 

 

Tytuł projektu: Poznawanie przez doświadczanie. 

Oś priorytetowa11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 68 uczniów i uczennic uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Golasowicach, w okresie od 01.04.2021 r. do 31.12.2022 r. oraz podniesienie efektywności kształcenia w szkole, poprzez stworzenie w placówce objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 3 nauczycieli bezpośrednio pracujących z uczniami szkoły.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 248 545,47 PLN

Całkowita wartość projektu: 276 161,63 PLN

 

Biuro projektu znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golasowicach, ul. Nałkowskiej 2, 43-252 Golasowice, tel. 32 4723 201.

Więcej informacji nt. projektu tutaj.

"Uczniowie z Golasowic będą uczyć się metodą eksperymentu." - informacja na temat projektu na www.pawlowice.pl - Kliknij tutaj.

"Poznawanie przez doświadczanie - ZSP Golasowice realizuje projektu UE" - artykuł w Racjach Gminnych - Kliknij tutaj.

Last update at: 02.07.2021
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected