Rozwijamy talenty młodych ludzi

Rozwijamy talenty młodych ludzi

 

 

Tytuł projektu: Rozwijamy talenty młodych ludzi.

Oś priorytetowa11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 70 uczniów i uczennic uczęszczających do LO w Pawłowicach przy ZSO im. Jana Pawła II oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych, oraz stworzenie w szkole objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Efektem finalnym będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem.

Okres realizacji projektu: 01.12.2021r. do 30.06.2023r.

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J. Pawła II, ul. Józefa Pukowca 5, 43-251 Pawłowice.

Beneficjent i instytucja realizująca projekt: Gmina Pawłowice, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

Całkowita wartość projektu: 302 316,00

Wkład Funduszy Europejskich: 256 968,60

Dofinansowanie z budżetu państwa: 15 115,80 zł

Biuro projektu znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II, przy ul. J. Pukowca 5 w Pawłowicach, czynne jest od pon.-pt., w godz. od 8:00 - 15:00 (dodatkowo we wtorki w godz. 15:00-17:00 dyżur pod nr tel. 32 4756 358). Szczegółowe informacje nt. projektu można uzyskać pod nr tel. tel. 32 4722 149, 32 4756 358 lub 32 4756 359.  

 Rozwijamy talenty młodych ludzi - artykuł na www.pawlowice.pl w dn. 24.01.2022 r. Kliknij tutaj.

Rekrutacja do projektu. Kliknij tutaj.

Last update at: 16.02.2022
Author: Wioleta Strządała
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected