„Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy”

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy

 

Tytuł projektu: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy”

Oś priorytetowa

5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów

Działanie

5. 2. Gospodarka odpadami - Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

Poddziałanie

5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

Opis projektu (cele projektu, grupa docelowa, planowane efekty):

Projekt obejmuje unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice, poprzez demontaż, utylizację oraz wymianę pokryć dachowych w budynkach prywatnych na terenie gminy. W ramach projektu planowane jest dofinansowanie usunięcia 118 ton wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z opracowanym w 2014 r. programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pawłowice na jej terenie znajdowało się około 890 ton wyrobów zawierających azbest. Z inwentaryzacji wynika, iż prawie 94% stanowią płyty cementowo-azbestowe faliste, a 6 % to płyty cementowo-azbestowe płaskie stanowiące pokrycie dachowe budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Zgodnie z zapisami programu konieczne jest unieszkodliwienie odpadów ze względu na zużycie i szkodliwe oddziaływanie.

Gmina Pawłowice zamierza powierzyć granty mieszkańcom, realizacja zadania zakładana jest na lata 2019-2020.

Grupą docelową projektu są właściciele budynków na terenie gminy Pawłowice.

Projekt służy ochronie zdrowia ludzi oraz ochronie środowiska i poprawie jego stanu poprzez wyeliminowanie zagrożenia przedostawania się azbestu do środowiska naturalnego. Działania dotyczące postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, wynikają z procedur ustawowych będących efektem procesu dostosowania prawa dotychczas obowiązującego w Polsce do wymogów UE. Przepisy obowiązujące w kraju w sposób szczególny obligują samorządy wszystkich szczebli do uczestnictwa w tym procesie, dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego, zgodnie z konstytucją i zasadą zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji całego projektu: od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r.

Wartość projektu: 1 107 119,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 975 617,62 zł

Pobierz wniosek rozliczający dotację (zobacz powiązane pliki poniżej). 

Biuro projektu znajduje się w budynku Urzędu Gminy Pawłowice, przy ul. Zjednoczenia 60 w Pawłowicach, w pok. nr 2.8. czynne jest od pon.-pt., w godz. od 8:00 - 15:00. Szczegółowe informacje można uzyskać także pod nr tel. 32 4756 358 lub 32 4756 359.

 Data publikacji: 12.03.2019

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected