Rada gminy

Rada Gminy Pawłowice

Rada Gminy pełni funkcję lokalnego parlamentu. To do niej mogą zwracać się ze swoimi problemami mieszkańcy gminy. Rada podejmuje uchwały oraz kontroluje działalność wójta i jednostek organizacyjnych. Działa w sposób jawny, a jej kadencja trwa 5 lat. W naszej gminie w jej skład wchodzi 15 radnych, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego. Rada Gminy działa podczas sesji i przy pomocy komisji. W gminie Pawłowice funkcjonują trzy komisje: Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisja Działalności Społecznej. Informacje o terminach sesji Rady Gminy wywieszane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i zamieszczane na stronie internetowej www.pawlowice.pl.

 

Więcej informacji: Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

 

Skład Rady Gminy Pawłowice kadencji 2018 -2023:

 1. Cyrulik Grzegorz
 2. Czakon Dariusz
 3. Dusza Zbigniew
 4. Fojcik Piotr
 5. Grabowska Irena
 6. Harazin Janusz
 7. Herman Damian
 8. Matera Helena
 9. Opacki Henryk
 10. Pietrek Bogusława
 11. Szaweł Andrzej
 12. Szymaniec – Mlicka Karolina
 13. Wawrzyczek Kamil
 14. Woryna Krzysztof
 15. Żuchowski Tomasz

Komisje stałe Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna
główne zadania komisji:
- kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych (sołectw),
- opiniowanie wykonania budżetu,
- wykonywanie innych zadań kontrolnych
skład komisji: Krzysztof Woryna - Przewodniczący, Helena Matera - Zastępca Przewodniczącego, Karolina Szymaniec-Mlicka, Zbigniew Dusza, Dariusz Czakon

Komisja Gospodarki i Mienia Komunalnego:
główne zadania komisji:
- budżet gminy,
- ochrona środowiska naturalnego i gospodarka terenami,
- drogi gminne, mosty, place, organizacja ruchu,
- wodociągi, kanalizacja, utrzymanie czystości i porządku,
- porządek publiczny,
- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- lokalny transport zbiorowy

skład komisji: Kamil Wawrzyczek - Przewodniczący, Henryk Opacki - Zastępca Przewodniczącego, Grzegorz Cyrulik, Dariusz Czakon, Piotr Fojcik, Bogusława Pietrek, Andrzej Szaweł, Karolina Szymaniec-Mlicka, Krzysztof Woryna

Komisja Działalności Społecznej:
główne zadania komisji:
- budżet gminy,
- oświata,
- kultura,
- sport,
- ochrona zdrowia,
- opieka społeczna,
- bezpieczeństwo i porządek publiczny

skład komisji: Zbigniew Dusza - Przewodniczący, Damian Herman - Zastępca Przewodniczącego, Irena Grabowska, Janusz Harazin, Helena Matera, Tomasz Żuchowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

główne zadania komisji:
- rozpatrywanie skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych,
- rozpatrywanie wniosków oraz petycji składanych przez obywateli.

skład komisji: Opacki Henryk - Przewodniczący, Harazin Janusz - Zastępca Przewodniczącego, Wawrzyczek Kamil - Członek

 

 

Przedstawicielami Gminy Pawłowice w Radzie Powiatu Pszczyńskiego są:
Roman Bańczyk - Radny Powiatu
Helena Gąska - Radna Powiatu
Zdzisław Goik - Radny Powiatu
Marek Lucjan - Radny Powiatu

Last update at: 08.07.2019
Author: UG Pawłowice
Updated by: Wioleta Strządała

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected