Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

W Pawłowicach punkt nieodpłatnych porad prawnych znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach przy ul. Wojska Polskiego 11, lokal biurowy 201.

Wszystkie nieodpłatne punkty pomocy prawnej oraz punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu pszczyńskiego zawieszają wykonywanie dyżurów do odwołania, zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 23/2020 STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO z dnia 25 maja 2020 r.

Więcej informacji tutaj.

Od 4 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ciężar organizacji punktów prawnych spoczywa na powiatach. W powiecie pszczyńskim pomoc udzielana jest na terenie każdej gminy powiatu pszczyńskiego w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne.

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

W związku z wejściem w życie USTAWY o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, (tzw. Tarcza 3.) rozszerzony został katalog osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Od dnia 16 maja 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Bez zmian pozostaje udzielanie porad prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość – w tym przypadku rozmowy telefonicznej oraz telefoniczne umawianie terminów - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu: (32) 449-23-78

WAŻNE !

W okresie obowiązywania stanu epidemii osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej NIE SKŁADA wypełnionego oświadczenia/wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

W Pawłowicach punkt nieodpłatnych porad prawnych znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach przy ul. Wojska Polskiego 11, lokal biurowy 201.

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

Poniedziałek: od godz. 9.00 do 13.00

Wtorek: od godz. 15.00 do 19.00

Środa od godz. 9.00 do 13.00

Czwartek od godz. 9.00 do 13.00

Piątek od godz. 15.00 do 19.00

Część punktów prowadzona jest przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Radę Adwokatów oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, a część przez organizacje pozarządowe, które zajmują się udzielaniem porad prawnych (wyłonione na podstawie otwartych konkursów ofert). 

 

Kto otrzyma darmową pomoc prawną?
Ustawa zakłada, że nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie, uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub udzielającej nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
Pomoc prawna polega na:
• poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
• sporządzeniu projektu pisma w sprawach w związku z toczącym się postepowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
• sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Pomoc nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Kto udziela nieodpłatnej pomocy prawnej?
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają będą adwokaci i radcowie prawni, natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio - adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która posiada obywatelstwo wyższe, ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleniu lub kursu doszkalającego.

By skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty (to wymóg wynikający z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej). Można to zrobić na dwa sposoby:

• korzystając z elektronicznej kolejki, która dostępna jest tutaj:
www.powiat.pszczyna.pl/pomoc-prawna/

LUB

• dzwoniąc pod numer telefonu: 32 449 23 78.

Osoby niepełnosprawne i z trudnościami w komunikowaniu się

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, także poza punktem albo za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.

Osoby wyżej wymienione zobowiązane są również do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Oryginał lub kopia oświadczenia powinny trafić przed udzieleniem porady do Starostwa Powiatowego w Pszczynie za pośrednictwem:

  • faksu 32 449 23 45,
  • listownie na adres Starostwo Powiatowe ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna z opisem „Nieodpłatna Pomoc Prawna”,
  • za pośrednictwem członków rodziny albo innych osób upoważnionych przez osobę uprawnioną do pok.31 (I piętro) w Starostwie Powiatowym

 Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się poprzez wypełnienie karty pomocy, która zawiera opinię osoby uprawnionej do udzielonej pomocy. W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie opinii - umieszcza tę opinię w urnie.

 Harmonogram oraz rozmieszczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Rozmieszczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie pszczyńskim

Broszura - lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, Dz. U. z 2017 poz. 2030.z późn. zm.

info: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

 

 

 

 

Last update at: 18.01.2021
Author: UG Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected