Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

W Pawłowicach punkt nieodpłatnych porad prawnych znajduje się w Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach przy ul. Wojska Polskiego 11, lokal biurowy 201.

Harmonogram działania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

Harmonogram oraz rozmieszczenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej inieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wpowiecie pszczyńskim w2022r.:
Zapisuna wizytę można dokonaćpod numerem telefonu: 32 44 92378lubwysyłając e-maila na adres:
pomocprawna@powiat.pszczyna.pl.
PUNKT NR I: lokal biurowy przy ul. 3 Maja 15, 43-200 Pszczyna

 • Poniedziałek 12.00-16.00 Pomocy udziela: radca prawnyDaniel Kowalik
 • Wtorek 8.00-12.00 Pomocy udziela: adwokat(mediator)Małgorzata Pieczka
 • Środa 14.00-18.00 Pomocy udziela:adwokat Jakub Hurnik
 • Czwartek 8.00-12.00 Pomocy udziela: adwokat(mediator)Małgorzata Nowok
 • Piątek 8.00-12.00 Pomocy udziela: radca prawny(mediator)Małgorzata Sulich

PUNKT NR II: lokal biurowy nr 201 wDomu Kultury wPawłowicach na Osiedlu przy ul. Wojska Polskiego 11, 43-250 Pawłowice (GOK)

 • Poniedziałek 9.00-13.00 Pomocy udziela:radca prawny Agata Słowik
 • Wtorek 15.00-19.00 Pomocy udziela: adwokat (mediator) Izabela Lach-Barteczka
 • Środa 9.00-13.00 Pomocy udziela: adwokat (mediator) Małgorzata Pieczka
 • Czwartek 9.00-13.00 Pomocy udziela:radca prawny (mediator)Paweł Mazur
 • Piątek 15.00-19.00 Pomocy udziela: radca prawnyWojciech Dancewicz

PUNKT NR III: Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Gmina Kobiór: lokal biurowy przy ul. Centralnej 57, 43-210 Kobiór (były Hotel Robotniczy, wejście od strony stawu, parter)
Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

 • Poniedziałek 16.00-20.00
 • Piątek 16.00-20.00

Gmina Suszec: lokal biurowy nr 22, przy ul. Ogrodowej, 43-267 Suszec (GOK)
Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

 • Wtorek 07.30-11.30
 • Środa 14.00-18.00
 • Czwartek 10.00-14.00

PUNKT NR IV: Nieodpłatna pomoc prawna

Gmina Miedźna: lokal biurowy przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola
Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

 • Poniedziałek 13.00-17.00
 • Wtorek 11.00-15.00
 • Czwartek 08.00-12.00

Gmina Goczałkowice-Zdrój: lokal biurowy, przy ul. Uzdrowiskowej 61, 43-230 Goczałkowice-Zdrój (GOK)
Pomocy udziela: Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

 • Środa 11.00-15.00
 • Piątek 11.00-15.00

Nieodpłatna pomoc prawna

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 3. przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, 
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 5. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez prawników, w tym adwokatów i radców prawnych. Wymienione osoby udzielają również informacji na temat możliwości skorzystania z mediacji, mogą sporządzić zaproszenie do rozmów i inne pisma. Właściwe spotkanie mediacyjne prowadzi profesjonalny mediator.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez doradcę obywatelskiego.

Nieodpłatna mediacja

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. 

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:  

 1. rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;
 3. przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;
 4. zawarcie ugody;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, w których zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosowej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę.

Informacja dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.

Bliższe informacje pod podanym numerem do zapisów.

Osoby wyżej wymienione zobowiązane są również do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej-oryginał lub kopia oświadczenia powinny trafić przed udzieleniem porady drogą elektroniczną lub telefoniczną za pośrednictwem:

 • faksu (32) 44-92-345, lub
 • w wersji elektronicznej na adres e-mail: niepelnosprawni@powiat.pszczyna.pl, lub
 • listownie na adres Starostwo Powiatowe ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna z opisem „Nieodpłatna Pomoc Prawna”, lub
 • za pośrednictwem członków rodziny albo innych osób upoważnionych przez osobę uprawnioną do Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Punkt Obsługi Klienta (parter).

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

W dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą nieczynne. Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można znaleźć na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

info: Starostwo Powiatowe w Pszczynie

 

 

 

 

Last update at: 18.01.2022
Author: UG Pawłowice
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected