Program 500+

Dodatek osłonowy

 Dodatek osłonowy jest jednym z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Ma on zniwelować wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz cen podstawowych produktów spożywczych dla mniej zamożnych rodzin.

Komu przysługuje dodatek osłonowy ?

 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

 

Termin składania wniosków


Wnioski należy składać  złożyć do 31 października 2022 r. (wniosek złożony po 31 października 2022 r. nie zostanie rozpoznany).

Wnioski złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r.  będą rozpatrywane na podstawie dochodu z roku 2020 r.

Wnioski złożone w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r.  będą rozpatrywane na podstawie dochodu z roku 2021 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy składać się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony wniosek.

Dodatek osłonowy przysługuje za cały 2022 rok.

 

Jak złożyć wniosek ?

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składać będzie się na piśmie lub elektronicznie. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Termin wypłaty dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. dla wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r.

Dla wniosków złożonych od 1 lutego 2022 r.  dodatek  będzie rozpatrzony i wypłacany jednorazowo w terminie do 2 grudnia 2022 r.

 

Ile wyniesie dodatek osłonowy ?

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) otrzymają wyższe świadczenie.

 

 Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.Ust. 2022 poz.1 ze zm.)

Last update at: 18.03.2022
Author: OPS Pawłowice
Updated by: Barbara Zamęcka

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected