Ogłoszenie

Informacja dot. oferty UKS RIO Pielgrzymowice na zorganizowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 r,  poz. 688) UKS RIO Pielgrzymowice złożył w dniu 30 lipca 2019 roku ofertę na zorganizowanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Rozwój kultury fizycznej- organizacja zajęć sportowych”. Na podstawie art. 19 a ust. 3 wyżej wymienionej ustawy Urząd Gminy Pawłowice zamieszcza złożoną ofertę na okres 7 dni :

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice,

- na stronie internetowej www.pawlowice.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od dnia 08 sierpnia 2019 roku
do dnia 14 sierpnia 2019 roku może zgłaszać uwagi dotyczące oferty w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60.

Osoba upoważniona do kontaktu: Danuta Wasak, telefon: 32 4756 329, e-mail: d.wasak@pawlowice.pld.wasak@pawlowice.pl

 

 

Last update at: 07.08.2019
Author:
Updated by:

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected