Ogłoszenie

Informacja

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) informujemy,
że Stowarzyszenie Inicjatyw Harcerskich dla dzieci i młodzieży w gminie Pawłowice Przyjaciele złożyło 21 czerwca 2022 roku ofertę na zorganizowanie zadania publicznego
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, jest wolny
od nałogów”. Na podstawie art. 19a ust. 3 wyżej wymienionej ustawy Urząd Gminy Pawłowice zamieszcza złożoną ofertę na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice,

- na stronie internetowej www.pawlowice.pl.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od dnia 22 czerwca 2022 roku do dnia 29 czerwca 2022 roku może zgłaszać uwagi dotyczące oferty w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest Kinga Szweda, telefon: 32 4756347, e-mail: k.szweda@pawlowice.pl.

Last update at: 23.06.2022
Author: Sylwia Mazur-Giel
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected