Ogłoszenie

Licytacja na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Pawłowice

ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerami działek: 1676/43, 1675/43 oraz zachodnią część działki 1684/43, arkusz 2, obręb Warszowice, w pobliżu ulicy Zacisze, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00010675/5, na okres do 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

  1. Powierzchnia terenu dzierżawy  - 0,5397 ha.

  2. Wywoławczy czynsz dzierżawny – 160,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa zwolniona od podatku VAT).

  3. Miejsce przetargu - Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60.

  4. Data przetargu -16.11.2020 r.   godz. 11:00.

  5. Czas obowiązywania umowy dzierżawy  – umowa na czas oznaczony 5 lat tj. od dnia 01.12.2020 r. do 30.11.2025 r.
      
  6. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

 a) Wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 250,00 zł. do dnia 13.11.2020 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.

 b) Złożą pisemne oświadczenie, że nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej.

 c) Złożą pisemne oświadczenie, że nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

 

 

Last update at: 15.10.2020
Author: UG Pawłowice
Updated by: Beata Cyganek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected