Ogłoszenie

Nabór do komisji konkursowych

Nabór do komisji oceniającej oferty złożone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zmianami).

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zmianami) Wójt Gminy Pawłowice zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób na członków komisji oceniającej oferty w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy, których realizacja nastąpi w roku 2021.

W wyniku naboru Wójt Gminy wybierze według kolejności zgłoszeń do trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych kandydatów i powoła komisję oceniającą.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji oceniającej do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy nie ubiegają się o udzielenie dotacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Zadaniem komisji oceniającej jest:

  1. ocena merytoryczna oraz formalna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych
    w treści ogłoszenia o konkursie,
  2. przedłożenie Wójtowi Gminy opinii wraz z propozycją wysokości dotacji w ramach projektu budżetu na rok 2021

Miejsce i termin złożenia kandydatury:

Każda organizacja może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza:

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pawłowice w godzinach pracy Urzędu,
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice - punkt podawczy,

- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SEKAP, ePUAP).

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 4 grudnia 2020 r. o godzinie 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu)

Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Więcej informacji w BIP. 

Last update at: 27.11.2020
Author: UG Pawłowice
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected