Ogłoszenie

Nabór do komisji oceniającej w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gmine Pawłowice

Nabór do komisji oceniającej oferty złożone na podstawie uchwały Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16.06.2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pawłowice

Na podstawie § 3 Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr OI.0050.145.2017 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 13.11.2017 r. w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji oceniających oferty Wójt Gminy Pawłowice zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania osób na członków komisji oceniającej oferty, których realizacja nastąpi w roku 2021.

W wyniku naboru Wójt Gminy wybierze według kolejności zgłoszeń do trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych kandydatów i powoła komisję oceniającą.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji oceniającej do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy nie ubiegają się o udzielenie dotacji na podstawie uchwały nr XIX/176/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16.06.2016 r.

Zadaniem komisji oceniającej jest:

  1. ocena merytoryczna oraz formalna ofert złożonych na podstawie uchwały
    Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16.06.2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pawłowice, których realizacja nastąpi w 2021 roku, z uwzględnieniem kryteriów określonych w powyższej uchwale,
  2. przedłożenie Wójtowi Gminy opinii wraz z propozycją wysokości dotacji w ramach projektu budżetu na rok 2021.

Miejsce i termin złożenia kandydatury:

Każda organizacja może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza:

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pawłowice w godzinach pracy Urzędu,
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice - punkt podawczy,

- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SEKAP, ePUAP).

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 04 grudnia 2020 r. o godzinie 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu)

Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji w BIP.

 

 

Last update at: 27.11.2020
Author: UG Pawłowice
Updated by: Sylwia Mazur-Giel

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected