Ogłoszenie

Nabór do komisji oceniającej oferty złożone na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowice

Nabór do komisji oceniającej oferty złożone na podstawie uchwały Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16.06.2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pawłowice.

Na podstawie § 3 Regulaminu wprowadzonego Zarządzeniem nr OI.0050.145.2017 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 13.11.2017 r. w sprawie ustalenia składu oraz regulaminu działania komisji oceniających oferty Wójt Gminy Pawłowice zaprasza organizacje pozarządowe do wskazywania osób na członków komisji oceniającej oferty, których realizacja nastąpi w roku 2022.

W wyniku naboru Wójt Gminy wybierze według kolejności zgłoszeń do trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych kandydatów i powoła komisję oceniającą.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji oceniającej do opiniowania ofert mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy nie ubiegają się o udzielenie dotacji na podstawie uchwały nr XIX/176/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16.06.2016 r.

Zadaniem komisji oceniającej jest:

  1. ocena merytoryczna oraz formalna ofert złożonych na podstawie uchwały Nr XIX/176/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 16.06.2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pawłowice, których realizacja nastąpi w 2022 roku, z uwzględnieniem kryteriów określonych w powyższej uchwale,
  2. przedłożenie Wójtowi Gminy opinii wraz z propozycją wysokości dotacji w ramach projektu budżetu na rok 2022.

Miejsce i termin złożenia kandydatury:

Każda organizacja może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego: (kliknij i pobierz formularz)

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pawłowice w godzinach pracy Urzędu,
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice - punkt podawczy,

- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SEKAP, ePUAP).

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 7 grudnia 2021 r. o godzinie 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Last update at: 01.12.2021
Author: UG Pawłowice
Updated by: Beata Cyganek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected