Ogłoszenie

Przetarg na dzierżawę nieruchomości

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza drugi przetarg na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerami działek: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, arkusz 8, obręb Golasowice z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej

  1. Powierzchnia terenu dzierżawy - 1,2311 ha.
  1. Wywoławczy czynsz dzierżawny – 400,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa zwolniona od podatku VAT).
  1. Miejsce przetargu - Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, pokój 0.14.
  1. Data przetargu – 27.09.2023 godz. 10:00.
  1. Czas obowiązywania umowy dzierżawy – umowa na czas oznaczony tj. od dnia 10.11.2023 r. do 09.11.2024 r.
  1. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

 a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 400,00 zł. do dnia 25.09.2023 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym  Pawłowice nr 92844700050000001320000003.

b) złożą pisemne oświadczenie, że:

- nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej,

- zapoznali się z przedmiotem dzierżawy w terenie,

- zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy,

- nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

c) złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30, tel. (32) 47-56-319, (32) 47-56-314.

 

Regulamin przetargu (POBIERZ)

Wzór umowy (POBIERZ)

Last update at: 14.08.2023
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Monika Klimek

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected