Ogłoszenie

Przetarg - obręb Pawłowice

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Nieruchomość jest oznaczona numerem działki 182/37, arkusz 4, obręb Pawłowice, zapisanej w księdze wieczystej GL1J/000014215/1 , na okres do 5 lat, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej

 1. Powierzchnia terenu dzierżawy: 0,6711 ha.
 2. Wywoławczy czynsz dzierżawny: 500,00 zł rocznie za całość nieruchomości będącej przedmiotem dzierżawy + VAT (usługa zwolniona od podatku VAT).
 3. Miejsce przetargu: Urząd Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, pokój 0.14.
 4. Data przetargu: 29.03.2023 r. godz. 13:00.
 5. Czas obowiązywania umowy dzierżawy: umowa na czas oznaczony do 5 lat tj. od dnia 01.05.2023 r. do 30.04.2028 r.
 6. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, legitymujący się dowodami osobistymi, którzy:

  a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 600,00 zł. do dnia 27.03.2023 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.
  b) złożą pisemne oświadczenie, że:
 • nieruchomość będzie dzierżawiona w celu prowadzenia działalności rolniczej,
 • zapoznali się z przedmiotem dzierżawy w terenie,
 • zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy dzierżawy,
 • nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

  c) złożą oświadczenie dotyczące „Przesłanek wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022  r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
Last update at: 17.02.2023
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected