Ogłoszenie

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określony.

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na najem lokalu użytkowego na czas określony, o powierzchni 54,58 m2, położonego w przychodni zdrowia w Pniówku przy ul. Kruczej 12, z przeznaczeniem na działalność związaną z usługami zdrowia lub nie mającymi negatywnego wpływu na świadczone usługi zdrowotne.

. Stan lokalu - stan techniczny dobry.

  1. Wywoławczy czynsz miesięczny (netto) za 1 m2 – 19,00 zł, słownie złotych: dziewiętnaście 00/100 + VAT.
  2. Miejsce przetargu - Urząd Gminy Pawłowice, Pawłowice 43-250, ul. Zjednoczenia 60, pomieszczenie na parterze 0.14 .
  3. Data przetargu – 24.08.2022 r., godz. 10:00.
  4. Czas trwania umowy najmu - umowa na czas oznaczony tj. od dnia 01.09.2022 r. do 31.08.2027 r.

 UWAGI:

  1. Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem wynajmowanego obiektu tj. koszty opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości, koszty związane z przeglądami technicznymi przewidzianymi w Prawie Budowlanym i inne związane z eksploatacją lokalu i prowadzoną działalnością.
  2. Do udziału w przetargu mogą przystąpić uczestnicy, którzy :
  3. a) wpłacą wadium w pieniądzu w wys. 500,00 zł. do dnia 22.08.2022 r. (data wpływu środków) na konto Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym Pawłowice nr 92844700050000001320000003.
  4. b) złożą pisemne oświadczenie, że:

- lokal będzie użytkowany na  działalność związaną z usługami medycznymi lub nie mającymi negatywnego wpływu na świadczenie usług w ramach opieki zdrowotnej,

- zapoznali się z regulaminem przetargu oraz wzorem umowy najmu,

- zapoznali się z przedmiotem najmu oraz jego stanem technicznym,

- nie zalegają z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Pawłowice.

Dowód wpłaty wadium i oświadczenie należy przedłożyć Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu i warunkach przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60: Tyberiusz Zawadzki, Robert  Stępień  w godz. 7.30 -15.30., tel. 32 47-56-319, 32 47-56-314.

Regulamin przetargu

Wzór umowy najmu

Pismo wójta dotyczące przetargu

Last update at: 06.07.2022
Author: Urząd Gminy Pawłowice
Updated by: Joanna Kiełkowska

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected