Ogłoszenie

Nabór do komisji oceniającej oferty złożone na podstawie ustawy

Nabór do komisji oceniającej oferty złożone na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zmianami).

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zmianami) Wójt Gminy Pawłowice zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób na członków komisji oceniającej oferty w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy, których realizacja nastąpi w roku 2022.

W wyniku naboru Wójt Gminy wybierze według kolejności zgłoszeń do trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych kandydatów i powoła komisję oceniającą.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji oceniającej do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych, którzy nie ubiegają się o udzielenie dotacji na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).

Zadaniem komisji oceniającej jest:

  1. ocena merytoryczna oraz formalna ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  2. przedłożenie Wójtowi Gminy opinii wraz z propozycją wysokości dotacji w ramach projektu budżetu na rok 2022

Miejsce i termin złożenia kandydatury:

Każda organizacja może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego:(kliknij i pobierz formularz)

- bezpośrednio w Urzędzie Gminy Pawłowice w godzinach pracy Urzędu,
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice - punkt podawczy,

- za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (SEKAP, ePUAP).

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 7 grudnia 2021 r. o godzinie 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu)

Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Data ostatniej aktualizacji: 01.12.2021
Autor: Beata Cyganek
Zaktualizował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje