Artykuł

Konkurs na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Wójt Gminy Pawłowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2023 r. do godziny 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice w Punkcie Podawczym lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60.
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy składającego ofertę oraz z adnotacją: „Konkurs na dotacje 2024 r.”

Istnieje możliwość wypełnienia oferty za pomocą elektronicznej platformy eNGO.org.pl jednakże warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej złożenie w wersji papierowej na warunkach określonych wyżej.

Szczegółowe informacje, zasady przyznawania dotacji oraz wzory druków: https://bip.pawlowice.pl/bipkod/053/002

Lp.

Rodzaj zadania

Cele

Tytuł zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.

Wspieranie

i upowszechnianie kultury fizycznej.

Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życiawśród dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Propagowanie zdrowego stylu życia.Rozwijanie zdolności sportowych mieszkańców gminy.

Szkolenie dzieci
i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu oraz utrzymanie obiektów sportowych

260.000,00

Organizacja imprez sportowych, zawodów

80.000,00

Organizacja zajęć sportowych

20.000,00

2.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ochrona dziedzictwa kulturalnego.

Poznawanie twórczości artystycznej.

Rozwijanie zdolności intelektualnych
i zainteresowań kulturą i sztuką.

Organizacja imprez

10.000,00

Organizacja zajęć, kursów, warsztatów
i tym podobnych

 

Data ostatniej aktualizacji: 21.11.2023
Autor: Urząd Gminy Pawłowice
Zaktualizował: Monika Klimek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje