Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności systemu strony internetowej Urzędu Gminy Pawłowice 

Urząd Gminy w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pawlowice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-19
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Urzędu Gminy Pawłowice jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 • cześć filmów zamieszczonych w serwisie może nie posiadać napisów lub audiodeskrypcji, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak atrybutu "alt" dla niektórych zdjęć w ogłoszeniach i galeriach
 • hiperłącza, obrazy graficznie nie posiadają opisów
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-16
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-04-16
Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę AGILEO.IT w zakresie dostępności cyfrowej

Skróty klawiaturowe na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Stuchlik
e-mail: r.stuchlik@pawlowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 4756 318 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Gminy Pawłowice z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. W przypadku, gdy Urząd Gminy Pawłowice nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)
Żądanie powinno zawierać:
 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Urząd Gminy Pawłowice niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urząd Gminy Pawłowice odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.W przypadku, gdy Urząd Gminy Pawłowice nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Urząd Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice lub za pomocą e-mail:gmina@pawlowice.pl
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych
Budynek: Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
Dojazd do siedziby Urzędu Gminy Pawłowice.
W odległości ok. 200metrów od wejścia głównego do urzędu znajduje się Dworzec Autobusowy (centrum przesiadkowe)–ul. Zjednoczenia; od centrum przesiadkowego do budynku urzędu prowadzi nawierzchnia chodnikowa przy przejściach o obniżonych krawężnikach. 
Dostępność parkingu.
W odległości ok. 30 metrów od drzwi wejściowych do budynku przy ul. Zjednoczenia, znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia, pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku oraz ewentualne utrudnienia.
Do budynku prowadzą trzy wejścia. Przy wejściu od ulicy Zjednoczenia zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu: wtorek: 7:30 -17:00, poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:30 -15:30. Platforma jest zautomatyzowana, a w przypadku wystąpienia trudności w obsłudze powiadomienie o problemach odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy platformie dla osób niepełnosprawnych. Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy punktu podawczego Urzędu Gminy. Platforma zewnętrzna dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku jest automatyczna, w celu jej uruchomienia góra, dół należy w sposób ciągły przytrzymywać czerwony przycisk. Platforma zewnętrzna przenosi na poziom wysokiego parteru budynku tj parteru nie dostępnego z poziomu terenu. Jeżeli osoba chcąca skorzystać z platformy dla osób niepełnosprawnych, jest niepewna działania urządzenia lub potrzebuje wsparcia może skorzystać z dzwonka przywołującego pracownika obsługi. Dzwonek przywołujący znajduje się przy wejściu do platformy. Platforma zewnętrzna posiada wymiary: Szerokość kabiny: 1040mm,Głębokość kabiny: 1435 mm, Wysokość kabiny: 1100 mm. Budynek Urzędu Gminy jest dwukondygnacyjny. Wewnątrz budynku znajduje się winda wewnętrzna umożliwiająca  przeniesienie osoby niepełnosprawnej na dowolnie wybraną kondygnację. Winda wewnątrz budynku posiada następujące wymiary 1100 x 1430 x 2000.Istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób przy punkcie podawczym Urzędu Gminy.
Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na każdej kondygnacji budynku. Toalety na parterze i I piętrze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych na poziomie parteru posiada przewijak dla niemowląt i małych dzieci. 
Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Osoby, które chcą skorzystać ze  świadczenia powinny zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) w Punkcie Obsługi Klienta na parterze. Można wybrać jedną z form kontaktu:
•Wypełnić formularz zgłoszeniowy (wniosek) i przesłać go mailem na adres: gmina@pawlowice.pl
• Osobiście pobrać wniosek w punkcie obsługi klienta.
• Telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 32 47 56300
Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
• kontakt zwrotny, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
• propozycję terminu spotkania (załatwienia sprawy)
• krótkie określenie sprawy 
Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy będą  rejestrowane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru e–maila.
O miejscu i terminie spotkania z tłumaczem osoba zainteresowana zostanie poinformowana w dniu rejestracji na adres e-mail lub numer telefonu podany w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz  posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Na parterze budynku po wejściu do budynku z lewej strony od wejścia głównego znajduje się Biuro Obsługi Interesanta. Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526
 2. Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848
Data ostatniej aktualizacji: 20.04.2021
Autor: Adam Brandys
Zaktualizował: Adam Brandys
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje