Charakterystyka gospodarcza gminy

Położenie

Gmina Pawłowice jest gminą wiejską. Leży w południowej części Górnego Śląska (południowo– wschodnia część Kotliny Raciborsko–Oświęcimskiej), w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, z którym sąsiaduje od strony wschodniej. Na północ znajduje się powiat żorski, na południe - cieszyński, a na zachód - powiat Jastrzębski. W aktualnym kształcie administracyjnym gmina funkcjonuje od 2 stycznia 1973 roku.

Nowoczesność i tradycja

Usytuowanie Gminy Pawłowice w najbardziej uprzemysłowionym i zurbanizowanym regionie w Polsce – subregionie centralnym województwa śląskiego, sprawia, że miejscowość jest interesującą alternatywą dla inwestorów i przedsiębiorców.

Pawłowice oraz miejscowości rozciągające się wokół nich kształtowało przez wieki ich strategiczne położenie geograficzne. Leżą one bowiem na skrzyżowaniu dwóch niezwykle ważnych szlaków komunikacyjnych wiodących na południe Europy (ku Bramie Morawskiej, do Czech, południowych Niemiec i Włoch) oraz na północ i wschód Polski. Dogodne położenie komunikacyjne umożliwia korzystne usytuowanie terenów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na działalność usługową i produkcyjną. Teren gminy Pawłowice przecinają wszystkie kategorie dróg, które pozwalają na swobodne poruszanie się we wszystkich kierunkach i dobrą komunikację z pobliskimi miastami. Od strony wschodniej gmina sąsiaduje z powiatem pszczyńskim, na północy znajduje się powiat żorski, na południu - cieszyński, a na zachodzie - powiat jastrzębski. Położenie gminy bezpośrednio przy drodze krajowej dk 81 (długość odcinka - 11 km) prowadzącej w kierunku Wisły i Katowic umożliwia szybkie dotarcie do głównych szlaków komunikacyjnych naszego kraju. Na terenie gminy znajdują się również dwie drogi wojewódzkie (nr 933 - łącząca Pszczynę z miastem Jastrzębie Zdrój oraz nr 938, która biegnie w stronę Cieszyna i granicy państwa polskiego z Czechami). Pawłowice są więc jednym z ważniejszych na terenie województwa śląskiego węzłów komunikacyjnych, o dużym natężeniu ruchu tranzytowego.

Głównym walorem gminy jest umiejętne połączenie nowoczesności z tradycjami rolniczo – wiejskimi. Gmina Pawłowice ma charakter przemysłowo - rolniczy, z przewagą w kierunku przemysłu. Tereny przeznaczone na działalność przemysłową i usługową to głównie środkowa i północna część gminy. Tutaj właśnie zlokalizowany jest największy zakład produkcyjny – Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek” oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Celem gminy Pawłowice jest harmonijny rozwój gospodarczo-cywilizacyjny poprzez zróżnicowane osiąganie atrakcyjności ekonomicznej i infrastrukturalnej. Cel gminy wpisuje się tym samym w założenia strategiczne rozwoju gospodarczego województwa śląskiego, polegającego na wzroście gospodarczym i zwiększaniu zatrudnienia, rozwoju technologicznym, innowacyjności, restrukturyzacji i dywersyfikacji (różnicowaniu) działalności gospodarczej. Jednym z naszych priorytetów jest szeroko pojęta promocja przedsiębiorczości, w związku z czym prowadzimy szereg działań tworzących przyjazną atmosferę dla przedsiębiorców. Co roku organizujemy Bal Przedsiębiorcy, podczas którego laureat dorocznego konkursu na najlepszą „Firmę z tradycjami” otrzymuje „Złoty Medal Wojana” oraz możliwość promocji na gminnej stronie internetowej oraz w lokalnej prasie.Przedsiębiorcy zdobywają również uznanie lokalnej społeczności otrzymując wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Pawłowice”. Działalność przedsiębiorców wspiera także funkcjonująca w gminie delegatura Regionalnej Izby Gospodarczej z Katowic.

Warunkami sprzyjającymi rozwojowi przedsiębiorczości jest również korzystna sytuacja demograficzna oraz niski poziom przestępczości. Otwarta na zmiany oraz aktywna gospodarczo lokalna społeczność, wykonuje solidnie i rzetelnie swoją pracę.

Położenie geograficzne, rozwinięta infrastruktura techniczna i sektor usług, dostępność komunikacyjna, wsparcie dla przedsiębiorczości ze strony władz gminy, tworzą idealne warunki do inwestowania w granicach administracyjnych gminy Pawłowice.

100 % mieszkańców ma dostęp do sieci internetowej, z czego ok. 70 % ma możliwość wyboru usługodawcy (amatorskie sieci komputerowe, firmy komercyjne).

100 % mieszkańców korzysta z sieci energetycznej. Na terenie gminy znajduje się dobrze rozbudowana sieć wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

100 % mieszkańców ma możliwość korzystania z sieci gazowej średnioprężnej oraz niskoprężnej (osiedle Pawłowice) zasilanej gazem ziemnym GZ - 50 dostarczanym z Górnośląskiej Spółki Gazowniczej w Zabrzu. Gmina wykorzystuje energię cieplną pozyskaną ze Spółki Energetycznej Jastrzębie SEJ S. A. (ciepłownia Pniówek).

95 % mieszkańców korzysta z kanalizacji sanitarnej, a ścieki z ich gospodarstw odprowadzane są do oczyszczalni biologicznej w Krzyżowicach.

Przemysł

Na mapie gospodarczej gminy i jej okolic dominuje przemysł wydobywczy, w którym najwięcej osób pracujących w gminie znalazło zatrudnienie.

Największymi centrami przemysłowymi są: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – Podstrefa Jastrzębsko – Żorska w Warszowicach oraz Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek” w Pniówku.

  • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów w czerwcu 1996 roku (na okres 20 lat) w celu stworzenia nowych miejsc pracy oraz przyśpieszenia procesów restrukturyzacyjnych w regionie katowickim. Jest Strefą rozproszoną składającą się z czterech podstref: Gliwickiej, Sosnowiecko-Dąbrowskiej, Tyskiej i Jastrzębsko-Żorskiej. KSSE S.A. przekazano tereny o łącznej powierzchni 1086 hektarów, w tym ok. 206 ha w Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej, która obejmuje 10 różnych obszarów w Gminach: Żory, Jastrzębie, Pawłowice, Godów, Czerwionka – Leszczyny, Rybnik i Bielsko-Biała, co umożliwia inwestorom wybór najdogodniejszej lokalizacji. W granicach administracyjnych Gminy Żory (Sołectwo Baranowice) i Gminy Pawłowice (Sołectwo Warszowice) znajduje się obszar "Pola Warszowice" (tereny wstrzymanej budowy kopalni węgla kamiennego) o powierzchni 39, 76 ha. W strefie ekonomicznej, w granicach gminy Pawłowice, funkcjonują także trzy inne duże zakłady: JBG – 2 produkujący urządzenia chłodnicze i wentylacyjne; LAKMA Strefa Sp. Z o.o. produkujący chemiczne środki czyszczące oraz NKT Cables – drugi co do wielkości producent kabli i przewodów w Polsce, należący do międzynarodowego koncernu nkt cables, zatrudnia 244 pracowników.
    Link do strony strefy http://www.ksse.com.pl/


     - przemysl1.jpg
  • Kopalnia Węgla Kamiennego „Pniówek”, która wraz z podległymi zakładami zajmuje obszar ok. 80 hektarów, jest największym pracodawcą w gminie. Kopalnia budowana była w latach 1966 - 1974. W kwietniu 1993 roku została włączona do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A. W konkursie organizowanym przez Szkołę Eksploatacji Podziemnej oraz Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową uznano ją za Kopalnię Roku 2008. Zadecydowały o tym przede wszystkim bardzo dobre wyniki finansowe kopalni, która zatrudnia obecnie około 5300 osób i wydobywa w ciągu roku blisko 3,5 mln ton węgla gazowo-koksowego oraz węgla przeznaczonego do celów energetycznych. Warto dodać także, że „Pniówek” wypracowuje aż 65 % ogólnego wyniku finansowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
    Link do strony spółki http://www.jsw.pl/

Rolnictwo

Najcenniejszymi zasobami przyrodniczymi gminy Pawłowice są gleby pozostające w intensywnym rolniczym wykorzystaniu. Prawie na całym obszarze gminy dopuszcza się do uprawy wszystkich gatunków roślin jadalnych i paszowych. - rolnictwo3.jpg

Powierzchnia użytków rolnych zajmuje 5, 63 tys. ha. Od kilku lat obserwujemy stałą tendencję do scalania rozdrobnionych gruntów rolnych i przekazywania małych gospodarstw w dzierżawę. Duże gospodarstwa nakierowane są z reguły na jedną lub dwie gałęzie produkcji. W gminie znajduje się pięć gospodarstw o powierzchni upraw ponad 200 hektarów każde. Najpopularniejszymi uprawami jest pszenica, jęczmień, rzepak kukurydza.


 - rolnictwo.jpgW hodowli dominuje trzoda chlewna (26 gospodarstw stale dysponuje min. 50 sztukami trzody chlewnej), bydło (28 gospodarstw posiada 10 krów lub więcej) i drób (7 gospodarstw posiada nie mniej niż tysiąc sztuk drobiu).

Cechą charakterystyczną naszego krajobrazu są stawy hodowlane. Występują one głównie w Pielgrzymowicach, Golasowicach, Warszowicach i Pawłowicach. Część z nich została założona już w XVI wieku. Gospodarstwa rybne zajmują aż 300 ha powierzchni. Rozpowszechniona jest hodowla karpia, ale również pstrąga, szczupaka oraz suma afrykańskiego. Występowanie licznych stawów jak również znajdujący się w niewielkiej odległości zbiornik Goczałkowicki w dużej mierze wpływają na kształtowanie się pogody i klimatu na obszarze Pawłowic.


Z pracy w rolnictwie utrzymuje się 5 % mieszkańców gminy. Zarobki w sektorze rolniczym, łowieckim, leśniczym i gospodarki wodnej są wyższe niż średnia w regionie. - rolnictwo2.jpg

Średnia i mała przedsiębiorczość

W gminie Pawłowice dobrze rozwija się średnia i mała przedsiębiorczość. Potencjał gospodarczy tworzą firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową, budowlaną, transportową i usługową. W 2018 roku w ewidencji działalności gospodarczej było zarejestrowanych 1366 przedsiębiorców. Głównymi branżami na mapie gospodarczej gminy (według Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego. Ważną branżą jest również budownictwo.

 - srednia_i_mala_przedsiebiorcz22.jpg

 - srednia_i_mala_przedsiebiorcz12.jpg

Funkcjonowanie wielu firm czy warsztatów rzemieślniczych, np. piekarni, stolarni, jest wynikiem wieloletnich, rodzinnych tradycji. W Pawłowicach do dzisiaj działa m.in. mleczarnia, którą założono jeszcze w latach dwudziestych. Mieszkańcy gminy mają łatwy dostęp do większości usług, takich jak: poczta, banki, stacja kontroli pojazdów, stacje benzynowe, supermarkety, telewizja kablowa, sieć internetowa, ubezpieczenia, gastronomia, medycyna, stolarstwo, fryzjerstwo, kosmetyka itp.

Na kształt i wielkość lokalnego rynku pracy ma wpływ liczba podmiotów gospodarczych i osób w nich zatrudnionych. Szczególnie ważny dla rozwoju gospodarczego jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a wśród nich dynamika zmian liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. - srednia_i_mala_przedsiebiorcz33.jpg


Dobrze rozwijająca się mała i średnia przedsiębiorczość pociąga za sobą także rozwój osadnictwa.

Walory inwestycyjne

Ponad 40 ha prywatnych terenów inwestycyjnych.

Niskie ceny ziemi.

Rozwinięty sektor usług oraz infrastruktura techniczna z możliwością podłączenia mediów.

Jedne z najniższych w regionie ceny wody (4,30 netto zł/m3) i odbioru ścieków (5,70 zł netto/m3).

Stabilny i urozmaicony rynek pracy, gdzie liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz liczba spółek prawa handlowego utrzymują się na relatywnie stałym poziomie.

Niski poziom bezrobocia (2,2 %).

L

Współpraca ze strony władz gminy zorientowanej na promowanie atrakcyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku (organizacja balu przedsiębiorcy, konkurs „Firma z tradycjami” promujący przedsiębiorczość, „Zasłużony dla Gminy Pawłowice”, funkcjonowanie w gminie delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej z Katowic, wspierającej działalność przedsiębiorców).

Niewielka odległość od rynków zbytu.

Pełne pokrycie gminy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz posiadanie mapy wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu gminy do 30 grudnia 2020 r.

Dobrze rozwinięta baza edukacyjna, kulturalna, sportowo – rekreacyjna. Stan infrastruktury oświatowej w gminie należy do wyróżniającej ją w otoczeniu. Gmina Pawłowice prowadzi sieć szkół i przedszkoli, w tym liceum ogólnokształcące i technikum górnicze. Animacją życia kulturalnego zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury, Dom Kultury w Pawłowicach Osiedlu oraz strażnice w poszczególnych sołectwach, posiadające własne zaplecza kuchenne oraz sale do występów. Lokalna społeczność ma możliwość udziału m.in. w zajęciach wokalnych, plastycznych, tanecznych, teatralnych, ceramicznych, rytmicznych, nauki języka angielskiego, a także w szeregu imprez kulturalnych. Rozwojowi sportu i rekreacji sprzyja nowoczesna hala sportowa ze ścianką do wspinaczki, kompleks pełnowymiarowych boisk, kryta pływalnia „Wodny Raj”, lodowisko z torem do curlingu oraz boiska we wszystkich sołectwach.

Dostępność usług zaspokajających potrzeby pracowników tj.: poczta, banki, stacja kontroli pojazdów, stacje benzynowe, supermarkety, telewizja kablowa, sieć internetowa, ubezpieczenia, gastronomia, medycyna, stolarstwo, fryzjerstwo, kosmetyka itp.

Polityka inwestycyjna

Inwestycje to jedna z najważniejszych dziedzin działalności lokalnego samorządu. Rocznie przeznacza się na nie około 40 % budżetu. W porównaniu do gmin powiatu pszczyńskiego, wydatki majątkowo - inwestycyjne Gminy Pawłowice należą do najwyższych. Utrzymanie wysokiej dynamiki wydatków inwestycyjnych pozwoliło na stworzenie doskonałej bazy infrastrukturalno – technicznej.

Polityka inwestycyjna opiera się na trzech głównych filarach: budowaniu i utrzymaniu dróg, budowie kanalizacji oraz remontach i budowie obiektów kubaturowych. Gmina stara się prowadzić równoczesne działania we wszystkich tych dziedzinach. Dobór inwestycji dokonywany jest w taki sposób, aby jak najlepiej stymulować rozwój gminy. Jednym z priorytetów gminy jest stała poprawa warunków do inwestowania poprzez podnoszenie jakości infrastruktury wzmacniającej tereny inwestycyjne (drogi, kanalizacja, zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną). W ten sposób stale modernizowana jest przestrzeń, mająca kompleksowo przygotować tereny pod działalność gospodarczą.

Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, do zadań priorytetowych należy budowa dróg dojazdowych do terenów inwestycyjnych, remonty i budowa dróg i chodników na terenach mieszkaniowych oraz poprawianie jakości ważnych dróg dojazdowych do pól. Aby wszystkie kategorie dróg utrzymać na dobrym poziomie, gmina dofinansowuje również inwestycje na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowej.

W budżecie gminy co roku zaplanowane są określone kwoty, które wprost są przeznaczane na konkretne inwestycje. Poziom wydatków majątkowych ponoszonych na poszczególne działania jest zależny od rangi danego przedsięwzięcia, jednak samorząd dba o to, by żadna dziedzina działalności nie pozostawała w tyle, by wszystkie, w miarę możliwości, rozwijały się równomiernie. Poziom wydatków na inwestycje najlepiej odzwierciedla wzrost komfortu życia i właściwego zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej.

 - polityka_inwestycyjna1.jpg

Data ostatniej aktualizacji: 01.07.2019
Autor: UG Pawłowice
Zaktualizował: Wioleta Strządała
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje