Artykuł

Starosta Pszczyński wydał decyzję o zezwoleniu na inwestycję drogową w Warszowicach

O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 16 listopada 2021r.

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f, art. 11i, art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z dnia 10.08.2020r. poz. 1363 tekst jedn. z późn. zm.) oraz art. 49 oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 tekst jedn. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2021r. zarządcy drogi, tj. Wójta Gminy Pawłowice z/s w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia nr 60,

z a w i a d a m i a m  

że w dniu 12 listopada 2021r. została wydana decyzja Nr 02/21 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n.:

„Rozbudowa drogi gminnej ul. Osińskiej w Warszowicach w zakresie budowy chodnika oraz kanału technologicznego” 

 1. Działki objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
  102, 1520/73 i 1758/80.
 1. Oznaczenie działek, które z mocy prawa staną się własnością Gminy Pawłowice z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna;
  1758/80.

 W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją wywołaną ogłoszonym stanem epidemii, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom, do odwołania zostało ograniczone przyjmowanie Klientów w budynkach Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Bezpośredni kontakt z urzędem jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Starostwa na wizytę w urzędzie, dzwoniąc pod numer: 32 449 24 22 w godzinach pracy Wydziału Architektury i Budownictwa, tj.: poniedziałek - 730 – 1630,  wtorek – czwartek - 730 – 1500,  piątek - 730 – 1330.

Pouczenie: 

 1. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego, w terminie:
 • 14 dni od jej doręczenia dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym,
 • 14 dni od dnia doręczenia w formie publicznego ogłoszenia* - pozostałym stronom.

*Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, Urzędzie Gminy Pawłowice, na stronach internetowych tych urzędów
oraz w prasie lokalnej).

 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a Kpa).
 2. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości – art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
 3. W przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
 • doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
 • doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
 • w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna

   – wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego (zgodnie
z art. 18 ust. 1e pkt 3 w/w ustawy).

 1. Na wniosek inwestora decyzji, o której mowa powyżej, nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Data ostatniej aktualizacji: 18.11.2021
Autor: Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Zaktualizował: Beata Cyganek
Przewiń stronę do góry

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje